Detaljplan för kultur- och aktivitetscenter, Valsta torg

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett kultur- och aktivitetscenter i centrala Valsta. Kultur- och aktivitetscentret ska bidra till att skapa förutsättningar för ett levande Valsta med ett innehåll av kultur, fritid och service som möter medborgarnas efterfrågan samt bidrar till ökad vuxennärvaro.

Läget just nu

Förslag till detaljplan har varit ute för granskning. Synpunkter från allmänhet och berörda sakägare har lämnats in skriftligen till samhällsbyggnadskontoret under remisstiden 15 februari till och med 8 mars 2024.

Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande som redovisas på denna sida inför antagande.

Granskning

Planförslaget är utsänt för granskning under remisstiden 15 februari till och med 8 mars 2024. Det innebär att alla som vill har möjlighet att skicka in sina synpunkter på förslaget till detaljplan under denna period.

Granskningshandlingarna finns längst ner på denna sida under "Handlingar och bilagor".

Synpunkter ska senast den 8 mars 2024 skriftligen ha inkommit via e-post till kontaktcenter@sigtuna.se eller per post till

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret
195 85 MÄRSTA

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Samhällsbyggnadslyftet är ett kommunövergripande arbete med syfte att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Under 2018 initierades ett projekt för att stärka Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Arbetet utmynnade i Valsta 2030 - Förslag till utvecklingsinriktning för Valsta. Arbete med ett kultur- och aktivitetscenter i Valsta har utgått från detta.

En arkitekttävling har genomförts under vintern 2022 och det vinnande förslaget ligger till grund för detaljplanen. Här kan du läsa mer om visionen för Kultur- och aktivitetscentret. Öppnas i nytt fönster.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med 12 juni till och med 7 juli 2023.
Granskning från och med 15 februari till och med 8 mars 2024.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för kultur- och aktivitetscenter, Valsta torg
Diarienummer: KS 2022:224
Förfarande: Utökat förfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Elenor Lennartsson

Vanliga frågor och svar

Varför ska kommunen bygga ett kultur- och aktivitetscenter?

Vi vill skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service för människor i alla åldrar att mötas, inspireras och utvecklas i en levande och trygg miljö.

Kultur- och aktivitetscentret ska erbjuda ett stort utbud av fritidsaktiviteter, stöd och samhällsservice som möter invånarnas önskemål och tilltalar en bred målgrupp även i form av besökare från andra kommuner.

Varför ska det byggas just i Valsta?

Valsta har en lättillgänglig, central placering med god tillgång till kollektivtrafik som gör det lätt för invånare från hela kommunen och besökare att ta sig dit. Satsningen ingår i utvecklingsprojektet "Valsta 2030" som är ett resultat av en medborgardialog under 2018-2019.

Utvecklingen av ett kultur- och aktivitetscenter ingår även i samhällsbyggnadslyftet vars syfte är att motverka segregation och stärka kommunens attraktivitet med fokus på hållbarhet, gemenskap och trygghet.

Hur många var med vid medborgardialogen 2018-2019?

Totalt har 158 personer deltagit i de intervjuer som genomfördes. 55 personer var barn (från skolår 7 - 17 år). 112 personer bor i Valsta och 37 personer arbetar i Valsta. Flera personer både bor och arbetar i Valsta. 28 personer bor inte i Valsta. 32 personer är politiker, kommunanställda eller samarbetar med Sigtuna kommun.

Varför ska det byggas just på Valsta torg?

Platsen är vald med anledning av att det ska vara lätt för alla som vill att ta sig dit. Kultur- och aktivitetscentret ska göra så att torget och platsen framför centrumbyggnaden ökar antalet människor i rörelse fler timmar om dygnet, vilket bidrar till ökad trygghet.

Är det helt klart att det ska byggas på torget eller utreds även andra platser?

Ja. Andra platser har utretts tidigare. Bedömningen gjordes att platsen på torget var den bästa tillgänglighetsmässigt, med hänsyn till skolan och kommunens markinnehav.

Vi vill ha kvar torget som det är. Varför ska kommunen förstöra en plats som vi och våra barn älskar så mycket?

Vi vill bevara torget och de delar av torget som många nyttjar och uppskattar redan idag. Sedan utvecklar vi platsen vidare med ett kultur-och aktivitetscenter som vi tror kommer bidra till att fler tycker om torget ännu mer.

Vi vill inte ha en stor byggnad på torget. Varför lyssnar inte kommunen på oss invånare?

Efter samrådet har byggnadens storlek minskat. Under granskningen har man möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Barn behöver vara ute och få luft, inte tillbringa mer tid inomhus. Varför kan ni inte bygga ut för fler utomhusaktiviteter på torget istället?

Utomhusaktiviteterna kommer att koncentreras till grönstråket norr om före detta Valstaskolan. Kultur- och aktivitetscentret kan komma att ordna olika aktiviteter som förläggs till sport- och aktivitetsfältet.

Vi vill ha kvar lekplatsen och berget på torget. Kommer det att tas bort nu?

Både berg och lekplats kommer att finnas kvar på torget.

Varför bygger ni inte på Sagaskolantomten?

Den tomten ligger inte lika centralt som torget. Där vill vi istället utveckla för bostäder i form av radhus som i sin tur kan skapa ett mervärde till hela området i form av utökat utbud, ombonad känsla och ögon över stråket.

Varför kan det inte byggas vid gamla simhallen?

Ett kultur-och aktivitetscenter får inte plats vid simhallen. Den ytan behövs för att skapa en tillräckligt stor och bra skolgård till barnen i Sagaskolans verksamhet.

Hur ska kommunen säkerställa parkeringsplatser vid Valsta centrum?

Vi har gjort en parkeringsutredning för att undersöka hur parkeringen används idag och hur många platser som ett nytt kultur- och aktivitetscenter alstrar. Den utredningen visade att parkeringen vid Valsta centrum har tillräckligt med platser och att de befintliga platserna inte nyttjas fullt ut.

Vi skapar även nya parkeringsplatser i anslutning till före detta Valstaskolan.

Hur har invånarnas röster vägts in i juryns beslut om vinnaren av arkitekttävlingen?

Under 2022 deltog fyra ramavtalade arkitektkontor i en arkitekturtävling med förslag på ungefärlig utformning och placering av kultur- och aktivitetscentret på Valsta torg. Förslagen ställdes ut för allmän beskådan på mötesplatsen i Valsta där kommuninvånare hade möjlighet att rösta på sin favorit under en månad vid årsskiftet 2022/2023.

Förslagen jämfördes sedan av en jury med tjänstepersoner och politiker, vars beslut att arbeta vidare med bidraget från White arkitekter går i linje med utfallet från invånaromröstningen.

Invånarnas röster ihop med ett flertal andra förutbestämda bedömningskriterier har utgjort underlag för juryns beslut om vinnare.

Får invånarna vara med och bestämma vad kultur- och aktivitetscentret ska innehålla?

Planeringen av innehåll tar avstamp i den medborgardialog som har genomförts i Valsta. I det fortsatta utvecklingsarbetet med såväl utformning som innehåll kommer även föreningslivet att tillfrågas och samrådas med.

Hur kan vinnarförslaget i arkitekturtävlingen komma att ändras?

Målet med tävlingen har varit att inhämta förslag om utformning och placeringen av byggnaden. Arkitekturen kommer sedan att vidareutvecklas vilket innebär att vissa förändringar kommer att ske, med förhoppning om att slutresultatet ska stämma så väl överens med det vinnande förslaget som det är möjligt.

När börjar ni bygga?

Planerad byggstart är satt till år 2024.

När kommer allt vara klart?

Målet är att kultur- och aktivitetscentrets verksamheter ska kunna starta år 2026.

Vad innebär granskning?

Granskning är nästa steg i detaljplaneprocessen. Nu har kommunen bearbetat de synpunkter som inkom under samrådet och justerat detaljplaneförslaget. Det justerade förslaget skickas nu ut till allmänheten för att inhämta synpunkter en gång till.

Kan jag tycka till om förslaget under granskningsperioden?

Ja, alla kan lämna in synpunkter på det justerade förslaget.

Vad händer efter granskningen?

Kommunen går igenom alla inkomna synpunkter och justerar eventuellt detaljplaneförslaget igen. Därefter ska det beslutas i Kommunstyrelsen om detaljplanen antas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.