Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område. När man prövar bygglovsärenden, så gör man det bland annat utifrån hur detaljplanen bestämmer att området får utformas.

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området.

Det finns en lag för detaljplaner som går att läsa om på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är en juridiskt bindande handling.

När behövs en detaljplan?

En detaljplan kan behöva tas fram när markanvändning och bebyggelse ska förändras, eller om man skall bevara eller förnya befintliga bebyggelseområden.

Hur tar man fram en detaljplan?

Vid framtagande av en detaljplan prövas den planerade åtgärdens lämplighet i en planprocess. Hur planprocessen ska se ut regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Syftet med själva planprocessen är att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag och att förankra förslaget.

Ansökan om planbesked

Innan framtagande av en detaljplan kan påbörjas krävs ett positivt planbesked. Ansökan om planbesked ska göras via särskild ansökningsblankett. Inför beslut om planbesked gör kommunen en bedömning av det föreslagna projektets förutsättningar och lämplighet. Ett planbesked är ett beslut som anger att en detaljplaneprocess ska startas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.