Ansökan planbesked

Planbesked är ett beslut som anger att en viss plats ska planläggas. En ansökan om planbesked måste göras innan ett planbesked kan ges och en detaljplan kan tas fram. Planbesked söks även för att ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Lagändringen har tillkommit eftersom att det är allt vanligare att det är byggföretag som tar initiativ till uppstartandet av en detaljplan. För att effektivisera och reglera det tidiga skedet behövs en tydlig process som är förutsägbar. Den som söker planbesked ska snabbt kunna få ett skriftligt och tydligt motiverat besked om huruvida kommunen avser inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Att begära planbesked

Den som vill genomföra en åtgärd i Sigtuna kommun måste begära planbesked via den blankett som finns nedan. För att kommunen ska kunna behandla ansökan ska den följa de kriterier som återfinns i Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3,4 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När en komplett ansökan inkommit är kommunen skyldig att inom fyra månader meddela sitt beslutet till den som ansökt om planbesked.

Bedömning av besked

När en komplett ansökan inkommit gör kommunen bedömning av förutsättningarna för planbesked. Senast inom fyra månader från de att en komplett ansökan inkommit ska kommunen skriftligen lämna ett besked.

Om kommunen beslutar om positivt planbesked ska kommunen i samband med beskedet meddela en uppskattad tid för planens antagande.

Vad kostar det?

I Sigtuna kommuns bygglovtaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en modell för planbesked. Denna bygger på tre olika nivåer: enkel, medelstor och stor åtgärd. De tre nivåerna har olika kostnadslägen som bygger på ett minimibelopp baserat på mPBB (tusendels prisbasbelopp) samt timersättning. Grunden i taxan bygger på att den som vill göra en förändring själv får stå för kostnaden. Även för planbesked som avslås utgår en avgift för handläggningen enligt taxa.

Här hittar du ett räkneexempel på planbesked. Pdf, 24.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.