Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande medicinska ledningsansvaret i kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Inom området rehabilitering har medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) det medicinska ledningsansvaret. Båda funktionerna ansvarar för att;

  • patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift
  • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • anmälan görs till Äldre och omsorgsnämnden, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAS ansvarar också för att;

  • rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en   patients tillstånd fordrar det.

 

Varje sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut har genom sin legitimation för yrket ett eget ansvar för den bedömning och vård den ger patienten.

Exempel på specifika hälso- och sjukvårdsområden utöver ovanstående är basal hygien, hjälpmedel, palliativ vård, fallprevention, nutrition, trycksår, egenvårdsbedömning, journaldokumentation, samverkan med landstinget och avtalad läkarorganisation.


Varje år ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse och vara tillgänglig för den som vill ta del av den. Till höger på denna sida hittar du dokumentet.


 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation