Checklista anmälan om ändring i verksamhet

Bilagor som ska bifogas anmälan om ändring i verksamhet. Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift ska alltid bifogas. När kommunen mottagit ansökan och avgiften är betald inleds handläggningen. Kommunen kan begära in fler handlingar under handläggningen.

Nedan listas de vanligaste ändringarna som ska anmälas till kommunen. Om ni är osäkra på om er ändring behöver anmälas, kontakta oss och fråga.

Ändrade uppgifter, exempelvis tillståndshavarens adress

  • Registreringsbevis/Ändringsbevis för företaget (inte äldre än tre månader)

Förändringar i exempelvis ägarförhållanden/styrelsesammansättning

  • Registreringsbevis/Ändringsbevis för bolaget (inte äldre än tre månader)
  • Alla eventuella avtal, stämmo- och styrelseprotokoll som visar att och hur förändringen har skett.
  • Om aktieöverlåtelse skett i samband med förändringen ska det visas med utdrag ur aktieboken. Då ska också handlingar som visar hur finansieringen av köpet gått till.

Avbrott i verksamheten

  • Ange när och varför avbrottet sker

Ombyggnation av serveringslokal

  • Ritning på hela serveringsytan med bord, bar, dansgolv, spel och uteservering utritat. Antal sittplatser samt hur många som får vistas i lokalen ska också anges på ritningen.
  • Handlingar som redogör för finansieringen av den eventuella ombyggnaden

Ändrad verksamhetsinriktning

  • Beskrivning av den nya verksamheten

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.