Sanering av PCB

Som fastighetsägare till en byggnad eller anläggning kan du behöva inventera om PCB finns. Vid höga halter av PCB måste detta saneras. Sanering av PCB måste anmälas.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för ett flertal ämnen som är giftiga. PCB är kan lagras i fettvävnad hos oss människor och är svårt att bryta ned. Innan man upptäckte de negativa egenskaperna hos PCB så användes det bland annat i fog- och golvmassor.

Inventering av PCB i byggnader

Är du fastighetsägare till en byggnad eller anläggning som har uppförts eller renoverats under åren 1956-1973? Då är du skyldig att inventera om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt. PCB kan också finnas i små kondensatorer i lysrörsarmaturer och isolerrutor. Kravet på inventering gäller dock inte för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Vad ska redovisas efter inventeringen?

Efter inventeringen ska du skicka in inventeringsprotokoll och åtgärdsplan till oss. Inventeringen ska redovisas även om inget PCB påträffades. Med inventeringen som underlag avgör vi om byggnaden behöver saneras.

Sanering av PCB

Innan du startar någon sanering av PCB så ska detta anmälas. Använd blanketten för saneringsanmälan nedan och skicka in senast tre veckor innan saneringen startar.

Sanering ska ske vid höga halter av PCB

Hittas PCB- produkter där halten överstiger 0,050 viktprocent, det vill säga 500 mg PCB/kg, så måste det saneras. Nedanstående slutdatum för sanering har gällt:

  • senast 30 juni 2014 för byggnader eller anläggningar som uppförts eller renoverats under åren 1956-1969
  • senast 30 juni 2016 för byggnader, anläggningar samt industribyggnader som uppförts eller renoverats under åren 1970-1973

Avlägsnande vid lägre halter av PCB

Hittas PCB-produkter med halter mellan 0,0050-0,0500 viktprocent, det vill säga 50-500 mg PCB/kg, så ska massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Uppskov

Trots kraven på sanering kan bygg- och miljönämnden medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt om

  1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
  2. massan sitter mycket svåråtkomligt
  3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  4. det finns andra särskilda skäl

Önskar du uppskov? Kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Bra att veta

PCB-haltiga massor och byggvaror är farligt avfall och ska därför hanteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.