Cisterner

Cisterner kan med tiden bli utsatta för olika angrepp. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av sättningar i marken. Som ägare till en cistern är man ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Genom regelbundna besiktningar kan man undvika utsläpp av olja orsakat av läckande cisterner.

Installation

Om du ska installera en cistern, ovan eller i mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja ska du skriftligen anmäla detta till Miljö- och hälsoskyddskontoret genom att skicka in anmälningsblanketten i god tid innan installationen. Cisterner som installeras inomhus, ovan mark, är undantagna från kravet på anmälan.

Bor du inom vattenskyddsområde ska anmälan göras om cisternen rymmer mer än 250 liter. Inom vattenskyddsområde ska även inomhuscisterner anmälas. När cisternen kommit på plats ska en installationskontroll utföras av ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade kontrollorgan hittar du på SWEDACs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återkommande kontroll

Återkommande besiktning av cisternen ska ske med ett visst intervall, beroende på typen av cistern. Alla besiktningar ska utföras av ackrediterat företag. Cistern med korrosionsskydd (K-cistern) ska besiktigas vart tolfte år och besiktning av cistern utan korrosionsskydd (S-cistern) ska ske vart sjätte år.

Om cisternen ligger inom vattenskyddsområde ska besiktning ske vart sjätte år för K-cistern och var tredje år för en S-cistern. En kontrollrapport ska kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddskontoret vid begäran.

Cisterner som tas ur bruk

När cisternen tas ur bruk ska detta anmälas genom att skicka in blanketten för avinstallation till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Cisternen skall vara tömd och rengjord. Underjordiska cisterner bör tas upp och lämnas för skrotning. Om det av någon anledning inte är möjligt bör de fyllas med sand. Åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver och dessa skall monteras bort och lämnas till en miljöstation som farligt avfall.

Lagstiftning

På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa om föreskrifterna gällande:

  • Förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark eller inomhus.
  • Förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Övriga cisterner

För övriga cisterner som innehåller bensin, etanol, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över 10 kubikmeter ovan mark gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken (1998:808). Miljösanktionsavgiften för överträdelse av cisternföreskrifterna ligger mellan 1000 till 3000 kronor. Sanktionsavgiften kan dömas ut om:

  • tillsynsmyndigheten inte informerats innan installation av cistern
  • installationskontroll eller revisionskontroll av cistern inte genomförts
  • återkommande kontroll av cistern inom angivna intervall inte genomförts.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar samt för kontroller och tillsyn enligt miljöbalken.

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter:

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.