Cisterner

Har du för avsikt att hantera en brandfarlig vätska eller spillolja i en cistern och i lösa behållare? Eller ska du ta en cistern ur bruk? Här kan du läsa om de regler som gäller för dig som ägare till en cistern.

Informera oss innan cisternen installeras

Innan du tar din cistern i bruk behöver du skriftligen informera kommunen. Detta gör du genom att lämna in en ifylld anmälningsblankett senast fyra veckor innan installationen. Blanketten finner du nedan.

Kontrollera din cistern

När en cistern uppfyller både tekniska och funktionsmässiga krav samt krav utifrån miljöbalkens regler minimerar vi risken för skador på miljön.

För att säkerställa att din cistern uppfyller kraven kan den behöva genomgå olika kontroller, exempelvis:

  • en installationskontroll innan den tas i bruk första gången
  • återkommande kontroll med vissa föreskrivna intervall
  • en revisionskontroll när en skada uppkommit eller någon del har ändrats.

Samtliga kontroller ska utföras av någon som har ackrediterats för denna uppgift av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac.

Till styrelsen för ackreditering och kontroll, Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hjälp av ett ackrediterat företag om du är osäker på vilken kontroll eller vilket kontrollintervall som gäller för just din cistern.

Spara kontrollrapporten

Efter en kontroll ska det ackrediterade kontrollorganet utfärda en kontrollrapport. Det är viktigt att du sparar rapporten och håller den tillgänglig vid eventuell tillsyn av cisterner.

Åtgärda brister som upptäcks

I kontrollrapporten anges uppgifter om vad som har kontrollerats och en bedömning om din cistern uppfyller ställda krav. Om brister upptäcks behöver du se till att åtgärda dessa.

Tänk på detta när du tar din cistern ur bruk

På samma sätt som vid installation behöver du informera oss om när en cistern tas ur bruk.

Till anmälningsblanketten för avinstallation Länk till annan webbplats.

När du tar din cistern ur bruk bör du följa nedanstående anvisningar:

  • Låt en sakkunnig person sköta tömning och rengöring.
  • Lämna cisternen, som varaktigt tas ur bruk, för skrotning.
  • Om cisternen inte kan tas bort bör du ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning så att den inte kan fyllas på igen av misstag. Fyll den också med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningar i marken.
  • Lämna resterna i cisternen och nivåmätare som innehåller kvicksilver till en mottagningsstation för farligt avfall.
  • Är cisternen skadad bör marken undersökas för att säkra att marken inte är förorenad.
  • Om det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat ska du omedelbart underrätta avdelningen för bygglov och miljöskydd.

Läs in dig på gällande lagstiftning

Beroende på hur och på vilken plats den brandfarliga vätskan eller spilloljan hanteras ställs olika krav på skydd och kontroll. Exempelvis styrs hantering inom vattenskyddsområden av striktare regler. Hantering i lösa behållare kan också omfattas av särskilda krav. Samtidigt kan viss hantering vara undantagen från reglerna som beskrivs här.

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor kan du läsa om vad som gäller för just din hantering. Krav finns även i föreskrifter som är meddelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Taxor och avgifter

Vi tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar samt för kontroller och tillsyn enligt miljöbalken. Här kan du läsa mer om taxor och avgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.