Cisterner

Som ägare till en cistern är man ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Genom regelbundna besiktningar kan man undvika utsläpp av branfarliga vätskor eller spillolja orsakat av läckande cisterner.

Installation

Om du ska installera en cistern, ovan eller i mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja ska du skriftligeninformera detta till Bygg- och miljöförvaltningen . Detta gör du genom att skicka in anmälningsblanketten senast fyra veckor innan installationen kan påbörjas eller hanteringen inleds.

Inom vattenskyddsområde gäller informationskravet vid hantering av mer än 250 liter (0,25 kubikmeter) brandfarlig vätska eller spillolja.
När en cistern har installerats ska en så kallad installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade kontrollorgan hittar du på SWEDACs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kopia på utförd installationskontroll (kontrollrapport) ska skickas in till Bygg- och miljöförvaltningen inom rimlig tid.

Återkommande kontroll

Återkommande cisternkontroll ska ske med ett visst intervall, beroende på typen av cistern. (K-cistern eller S-cistern). En så kallad K-cistern är korrosionsbeständig mot sitt innehåll och omgivningen. Cisterner som inte är K-cisterner kallas S-cisterner, vilka är mindre korrosionsbeständiga och kräver därför en tätare kontrollintervall. Ta hjälp av ett ackrediterat företag om du är osäker på vilket kontrollintervall som gäller för just din cistern (oftast vart sjätte eller tolfte år).

Kopior på utförda periodiska kontroller ska skickas in till Bygg- och miljöförvaltningen inom rimlig tid. Kontrollrapporterna ska även kunna visas upp för Bygg- och miljöförvaltningen vid begäran.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Under 2017 ändrades föreskrifterna om cisterner och hantering av brandfarliga vätskor. Bland annat ställs det nu högre krav på skydd mot läckage och överfyllnad i form av ett sekundert skydd för cisterner inom vattenskyddsområde . Cisterner som har installerats före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska ha ett sådant installerat senast 1 januari 2022.

Cisterner som tagit skada eller flyttats

Om en cistern har skadats, ändrats, flyttats till en annan fastighet eller ska användas på annat sätt än tidigare ska denna revisionskontrolleras. Denna typ av kontroll gäller också för cisterner som återtas i bruk efter att ha varit avställd mer än ett år.

Cisterner som tas ur bruk

I samband med att en cisternen tas ur bruk behöver du skriftligen informera Bygg- och miljöförvaltningen om detta genom att skicka in anmälningsblanketten för avinstallation. Pdf, 161.1 kB, öppnas i nytt fönster. Cisternen ska rengöras och tömmas på ett sådant sätt att spill eller läckage förhindras. Underjordiska cisterner bör tas upp och lämnas för skrotning. Om det av någon anledning inte är möjligt bör de fyllas med sand. Åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver och dessa skall monteras bort och lämnas till en miljöstation som farligt avfall.

Lagstiftning

På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om föreskrifterna gällande:

  • Förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark eller inomhus.
  • Förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
  • Krav på information till tillsyndsmyndigheten och krav för sekundärt skydd.

På MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om föreskrifterna gällande:

  • Tekniska krav på cisternerna
  • Regler för hur, när och av vem cisternerna ska kontrolleras.

På räddningstjänstens webbplats kan du läsa om när installation av cistern omfattas av tillståndsplikt. Gäller för yrkesmässig hantering av brandfarlig vätska.


Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 januari 2007 har miljösanktionsavgifter införts för vissa överträdelser. Avgiften ska betalas till staten när en fastighetsägare eller verksamhetsutövare inte följer vissa bestämmelser som finns i miljöbalken (1998:808).

Genom att inte informera tillsynsmyndigheten innan installation av cistern ska en miljösanktionsavgift på 1000 kr betalas.

Taxor och avgifter

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar samt för kontroller och tillsyn enligt miljöbalken.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.