Oljeavskiljare

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsledningsnätet eller miljön ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Bensinstationer, bilvårdsanläggningar, fordonstvättar, verkstäder, parkeringsplatser, spolplattor och industrier med hantering av oljor/lösningsmedel är några exempel på anläggningar eller verksamheter som behöver oljeavskiljare.

Oljeavskiljare för din verksamhet

Det finns många olika sorters oljeavskiljare och det är viktigt att du har en som är anpassad efter just din verksamhet. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar och val av modell.

Anläggningar med både verkstad och fordonstvätt bör ha separata oljeavskiljare. Vatten från detaljtvätt, däcktvätt och motortvätt får du inte avleda till avskiljaren utan det ska du ta om hand som farligt avfall.

Oljeavskiljare kan i vissa fall behöva kompletteras med annan reningsanläggning, exempelvis när det finns metaller eller andra föroreningar som måste renas innan vattnet släpps ut.

Kontroll och besiktning

Moderna oljeavskiljare (klass I och II) är utformade efter en standard som kallas SS-EN 858. Av denna framgår bland annat hur avskiljaren ska underhållas. Det är viktigt att regelbundet kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll.

Genom att skapa och följa väl fungerande rutiner kan man säkerställa att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att skadliga ämnen inte släpps ut. En avskiljare enligt standarden ska också genomgå en heltäckande besiktning minst vart femte år. Både kontroller och besiktningar ska utföras av person som har rätt kompetens och utbildning. Du bör teckna ett avtal för service med en godkänd entreprenör för detta.

Tömning

I oljeavskiljaren uppstår oljehaltigt vatten och slam. Detta avfall ska tömmas och transporteras till en godkänd mottagare av en entreprenör som har giltigt tillstånd för den här typen av arbete. I och med att materialet är farligt avfall ska ett så kallat transportdokument tas fram. Kontrakt för tömning bör tecknas med godkänd entreprenör.

Rapportering till avfallsregistret

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Mer information om detta och avfallsregistret finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.