Vårt arbete med nationella minoriteter

Sigtuna kommun ska på olika sätt främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Sigtuna kommun har ett särskilt ansvar för det finska språket genom att kommunen ingår i förvaltningsområdet för finska. Här kan du också få mer information om Sigtuna kommuns handlingsplan om nationella minoriteter.

De nationella minoriteternas flaggor. Från vänster till höger: samernas, tornedalingarnas, sverigefinnarnas och romernas flaggor. I mitten den judiska ljusstaken menora.

De nationella minoriteternas flaggor och symboler. Från höger till vänster: Samiska flaggan, meänflaku, den judiska menoran, sverigefinska flaggan och romska flaggan. Foto: Kungliga biblioteket.

Arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar är nationella minoriteter i Sverige. Samerna är även urfolk i Sverige. Finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch är nationella minoritetsspråk. Sigtuna kommun ska särskilt:

  • skydda de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Här kan du läsa mer om hur du som tillhör en nationell minoritet kan påverka i frågor om nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns handlingsplan om nationella minoriteter

Kommuner ska enligt minoritetslagen anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunfullmäktige antog i maj 2022 en ny handlingsplan om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Handlingsplanen gäller under perioden 2022-2026 och är en viktig del av Sigtuna kommuns utvecklingsarbete med nationella minoriteter.

Handlingsplanens fyra övergripande målområden är:

  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.
  • förtydliga kommunens samordning.
  • främja överföringen av de nationella minoritetsspråken och kulturerna mellan generationerna.
  • likvärdiga möjligheter för romska kommuninvånare.

Beställ ett fysiskt exemplar av kommunens handlingsplan om nationella minoriteter och minoritetsspråk här
Ange antalet handlingsplaner du vill beställa * (obligatorisk)
Ange antalet handlingsplaner du vill beställa
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

Förvaltningsområdet för finska

Sigtuna kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Det finska språket har en särställning i kommunen vid sidan av svenskan. Detta innebär att kommuninvånare har förstärkt rätt till:

Det är höst. En son sitter på sin pappas axlar. Gula löv ligger överallt på marken.

Barn och unga är de nationella minoriteternas framtida språk- och kulturbärare. Sigtuna kommun ska främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Foto: Syda productions/Mostphotos.

Romsk inkludering

Sigtuna kommun har som mål att romer i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Sigtuna kommun påbörjar under 2024 ett långsiktigt utvecklingsarbete med romsk inkludering.

Kommunens arbete med romsk inkludering bygger på riksdagens långsiktiga strategi om romsk inkludering. Strategin sträcker sig under åren 2021–2032. Det övergripande målet innebär att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom.

Strategin innehåller mål och åtgärder inom dessa samhällsområden:

Bildkollage. 6 cirklar med symboler som symboliserar respektive samhällsområde för strategin. Dessa är: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

2024 - romskt utvecklingsår i Sigtuna kommun

Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat Sigtuna kommun statsbidrag för utvecklingsarbete med romsk inludering. Projektåret med romsk inkludering går under namnet: Hej romer, nu kör vi! Tsihko diives, kaan stavila angele!

Under 2024 kommer Sigtuna kommun:

  • etablera kontakt med romska kommuninvånare genom att anställa en romsk brobyggare/utvecklingsstrateg.
  • utveckla former för inflytande och delaktighet anpassade efter romers förutsättningar, bland annat genom romska kulturaktiviteter.
  • genomföra kunskapshöjande insatser om romer för kommunens medarbetare, förtroendevalda politiker, pedagogisk personal i skolan och för allmänhet och näringsliv.
  • undersöka romers utsatthet i Sigtuna kommun och i dialog med romer formulera det framtida arbetet med romsk inkludering.

Information och evenemang i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har flera olika kommunikationskanaler med information om vårt arbete med nationella minoriteter, förvaltningsområdet för finska och romsk inkludering.

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och se våra olika kommunikationskanaler för arbetet med nationella minoriteter

Under hösten 2023 arrangerar Sigtuna kommun ett brett kulturutbud på finska och för nationella minoriteter. Allt från biovisningar, sagostunder till språkträning i finska för vuxna.

Här hittar du höstens evenemang och kulturaktiviteter på finska och för nationella minoriteter

Sök bidrag till sverigefinska projekt

Föreningar och organisationer kan ansöka om projektbidrag för sverigefinska projekt. Projekten ska antingen ske i Sigtuna kommun eller komma kommuninvånarna till del. Projektbidraget finansieras genom statsbidraget för förvaltningsområdet för finska.

Projektbidrag kan beviljas till projekt som främjar sverigefinnarnas rättigheter enligt minoritetslagen och/eller stödjer användningen av det finska språket.

Här kan du läsa mer om bidraget till sverigefinska projekt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.