Tillgänglighet för alla

Alla kommuninvånare ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. Sedan 2018 finns det ett program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

2018 fastställdes ett program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet utgår från de nationella målen som syftar till att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Genomförandet

Genomförandet av funktionshinderspolitiken ska inriktas mot dessa områden:

 • Principen om universell utformning
 • Befintliga bister i tillgängligheten
 • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
 • Att förebygga och motverka diskriminering
 • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Syftet med programmet

Syftet med programmet är att:

 • Ange kommunens viljeinriktning och skapa en gemensam syn på tillgänglighetsfrågor
 • Öka medvetenheten om och förståelsen för de villkor som gäller för människor med funktionsnedsättning
 • Ge kraft åt och förstärka den kontinuerliga process som ska leda till bättre levnads- och arbetsvillkor för människor med funktionsnedsättning
 • Peka ut och påskynda åtgärder för att undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättningar att vara fullt delaktiga i samhällslivet
 • Vara ett naturligt inslag i nämnders och förvaltningars budget- och verksamhetsredovisning

Prioriterade områden

De prioriterade områden är:

 • Rätten att kunna förflyttas sig, vistas i och använda Sigtuna kommuns inne- och utemiljö, samt ha en fungerande bostad
 • Rätten till information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik
 • Rätten till individuellt stöd
 • Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
 • Rätten till en meningsfull fritid
 • Rätten till arbete och försörjning
 • Rätten till bästa möjliga hälsa
 • Rätten att delta i demokratin

Tillgänglighetsdatabasen

Sigtuna kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.