Barnets rättigheter

1989 antog Förenta nationerna (FN) konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Sverige skrev under konventionen 1990. I Sigtuna kommun har vi en handlingsplan för barnets rättigheter.

Handlingsplan för barnrättsarbetet

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär även att flera andra lagar kommer att skrivas om för att säkerställa barnets rättigheter.

Sedan 1 februari 2018 har Sigtuna kommun en handlingsplan för barnrättsarbetet. Den berör alla verksamheter inom Sigtuna kommun. Handlingsplanen beskriver bland annat de insatser som ska genomföras under de kommande åren och vem eller vilka som har ansvar för att insatserna genomförs. Handlingsplanen är en viktig del i arbetet för att förverkliga barnkonventionen i Sigtuna kommun och därmed stärka barnets rättigheter.

Så arbetar vi

Kommunen är indelad i olika förvaltningar och alla förvaltningar har minst en så kallad barnrättsstrateg. Denna grupp av strateger ses regelbundet. De fungerar som ledningsstöd och har bland annat som uppgift att ta initiativ till utvecklingsarbete inom sina respektive verksamheter kring barnrätt. Många utvecklingsområden berör ofta flera förvaltningar och då är barnrättsstrategerna en viktig länk mellan de olika verksamheterna.

Dialoger med barn och ungdom

En viktig del i barnkonventionen är att se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem. En form det sker i är genom dialoger.

I samband med att förskole- och skolgårdar utvecklas är det en självklarhet att barn och elever involveras och får lämna synpunkter. Som exempel har Teknik- och servicekontoret haft dialoger med elever på bland annat S:t Pers skola, Edda förskola och Sätunaskolan. Kontoret ansvarar även för måltider på förskolor och skolor och där involveras till exempel eleverna i arbetet med smakpaneler.

Under de senaste åren har barn från en förskola och elever från en grundskola intervjuats i samband med att Kanonkulleparken i Märsta byggdes. Inför utformningen av Strandpromenaden i Sigtuna stad deltog elever från S:t Olofs skola.

Under 2022 har elever från Eddaskolan och Sagaskolan kommit med förslag på idéer kring hur mötesplatsen i Valsta ska utvecklas utifrån ett arbete kring medborgarbudget. Elever från Skepptuna skola och Odensala skola har tillfrågats utifrån en kommande landsbygdsstrategi.

Fakta om barnkonventionen

  • antogs av FN:s generalförsamling 1989
  • definierar barn som varje människa under 18 år
  • ratificerades av Sverige 1990
  • blev svensk lag 2020

På Unicefs webbplats kan du läsa mer om Barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionens fyra grundprinciperna

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i totalt 54 artiklar. Det är dock artikel 2, 3, 6 och 12 som ar de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.

Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.