Återkoppling Strandpromenaden

På Strandpromenaden i Sigtuna stad kommer en del förändringar att göras. Inför framtagandet av åtgärder genomfördes ett dialogarbete med bland annat invånare och föreningar. Här kan du läsa en sammanställning.

Innehåll på denna sida

Återkoppling kartdialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade.

Under hösten och vintern 2020 bearbetas det som kommit in under dialogarbetet och ett åtgärdsförslag kommer att finnas i början på 2021. Genomförandet av åtgärderna kommer att pågå under 2021 och 2022.

Område som dialogen berör. Klicka på symbolerna i kartan för att läsa kommentarer från invånarna.

De svarande fick även välja mellan bilder utifrån vilken eller vilka bilder som bäst representerade hur platsen ska utvecklas. Val av bilder gjordes utifrån fyra kategorier; "Det sociala livet", "hälsa och rörelse", "engagera vattnet" samt "kultur och identitet". Varje kategori hade ett antal bilder som deltagarna kunde välja som målbild. Procentsatsen visar hur stor andel som valde vilka bilder.

Det sociala livet

Med gräsyta, picknickbord och bänkar är strandpromenaden en plats att mötas och vara på för alla. Genom att platsen främjar sociala möten ökar även upplevelsen av trygghet, sammanhang och gemenskap.

Bilder som invånarna tycker ska representera det sociala livet vid strandpromenaden i Sigtuna.

Bilder som invånarna tycker ska representera det sociala livet vid strandpromenaden i Sigtuna.

Hälsa och rörelse

Redan idag är strandpromenaden ett uppskattat och välbesökt rekreationsstråk. Hälsa handlar till exempel om att besökare ska kunna känna lugn samtidigt som platsen främjar kreativitet och lekfullhet. Rörelse kan handla om att tillgängliggöra platser som vattnet, grönstråket och engagera rörelse och aktiviteter på strandpromenadens olika delar.

Bilder som invånarna tycker ska representera hälsa och rörelse vid strandpromenaden i Sigtuna.

Bilder som invånarna tycker ska representera hälsa och rörelse vid strandpromenaden i Sigtuna.

Engagera vattnet

Vattnet är en stark och tydlig kvalitet längs med strandpromenaden, i ständig rörelse och förändring. Det är en plats att vila ögonen på som både kan betraktas från land och till att blicka tillbaka in mot land från vattnet och samtidigt ge förutsättningar till nya platser, siktlinjer och upplevelser under alla årstider.

Bilder som illustrerar invånarnas vision om att engagera vattnet vid strandpromenaden i Sigtuna.

Bilder som illustrerar invånarnas vision om att engagera vattnet vid strandpromenaden i Sigtuna.

Kultur och identitet

Platsens unika förutsättningar och kvaliteter, platsens framväxt historiskt och vad platsen står för kulturellt är aspekter som påverkar strandpromenadens kultur och identitet.

Bilder som illustrerar invånarnas vision om hur kultur och identitet ska representeras strandpromenaden i Sigtuna.

Bilder som illustrerar invånarnas vision om hur kultur och identitet ska representeras på strandpromenaden i Sigtuna.

Gå-tur

I september 2020 genomfördes en gå-tur för att kring frågor om strandpromenadens utveckling fånga upp fokusgrupperna seniorer, funktionsvarierade och ungdomar.

Gå-turen gick från ångbåtsbryggan till minigolfbanan med stopp på vägen för ”strandlinjen”, ”gräsytan”, ”badhusbryggan” och ”viken”. Vid stoppen fick deltagarna fylla i sina tankar och idéer på ett papper. Efter turen samlades gruppen för diskussion kring det de skrivit ner. De synpunkter som framkom av gå-turen är sammanställda nedan. Observera att sammanställningen inte består av direkta citat från enkätsvaren utan har delats upp och kortats ner för att kunna kategorisera och viktas.

Strandlinjen

 • Tydligare markering vid gång- och cykelkanten mot vattnet för
  funktionsvarierade och de med synnedsättning
 • Bort med bilarna mellan Stadshotellet och hamnplan, bara cykel och gående här

Gräsytan

 • Vill ha skydd mot sol och regn, kanske en pergola
 • Hårdgjord gångbana för att kunna komma ut på gräset med rullstol
 • Perspektivkarta som blickar upp mot staden som förklarar vad man ser och historien bakom

Badhusbryggan

 • Ur tillgänglighetsperspektiv borde bryggan breddas och en
  liten list sättas dit så man inte åker i vattnet med rullstol
 • Fint med öppenhet åt båda håll, bygg inte igen det

Bukten

 • Plantera blommor mellan minigolfen och parkeringen
 • Få som faktiskt stannar här, man passerar mest
 • Svårt att komma fram med rullstol då asfalten är i dåligt skick

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.