Trafik och mobilitet

Effektiva och hållbara transportmöjligheter är en grundläggande förutsättning för kommunens möjlighet att utvecklas, människors livskvalitet och för näringslivets tillväxt.

Trafiksystemet i Sigtuna kommun ska utvecklas i en riktning som begränsar miljö- och klimatpåverkan samtidigt som människors valfrihet och rörelsefrihet underlättas. I Sigtuna kommun krävs ett flertal stora satsningar i infrastrukturen för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och stärka de hållbara trafikslagen så att de framstår som attraktiva transportalternativ.

Ett utvecklat och hållbart trafiksystem

Utöver Sveriges huvudflygplats, Arlanda flygplats, finns ett antal kommunikationer inom kommunen som är av nationell och regional betydelse. Järnvägen Ostkustbanan och Arlandabanan går genom kommunen, vilket är av stor strategisk betydelse för samspelet och pendlingsutbytet med angränsade kommuner och regioner. E4:an passerar i nordsydlig riktning genom kommunen och är av stor nationell och regional betydelse för vägtrafiken i stråket Uppsala-Stockholm samt för kopplingen mot Arlandaområdet via Arlandaleden, E4.65. I ost-västlig riktning passerar den hårt trafikerade väg 263 som förbinder västra Mälardalen med Arlandaregionen.

Behovet av transporter för både människor och gods är stort i kommunen och ställer höga krav på kapacitetsstarka, hållbara transportalternativ såväl som ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägnätet.

Trafikanalys i regionala stadskärnan

Arlanda har en viktig funktion som transportnav i det internationella flyg-, tåg- och vägnätet. E4:an, väg 263, Rosersbergs kombiterminal och järnvägen knyts ihop i kommunen i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta.

Utveckling av nya arbetsplatser, bostäder, service och besöksmål inom den regionala stadskärnan medför en ökad trafikalstring som bedöms medföra en påverkan på framkomlighet och tillgänglighet till E4, E4.65 och Arlanda flygplats. Parterna inom samarbetet Airport City Stockholm har genomfört ett arbete med en gemensam trafikanalys för den regionala stadskärnan. Analysen redovisar trafikalstring utifrån framtida markanvändning och nästa steg är nu att i samverkan med stat och region säkerställa en god framkomlighet och tillgänglighet. Resultatet av arbetet hanteras i kommande kontinuerlig översiktsplanering.

Planeringsinriktningar för trafik och mobilitet

 • Vid utbyggnad av nya områden ska
  förutsättningar för kollektivtrafiken skapas samt gång- och cykelbanor vara i funktion vid första utbyggnadsetappen för att skapa hållbara resvanor från början.
 • Gång- och cykelnätet ska vara säkert,
  sammanhängande och ha en god framkomlighet. Utformningen av gång- och cykelnätet ska ske med omsorg om trygghet och trivsel. Vid målpunkter ska säkra, funktionella och väl utformade cykelparkeringar skapas.
 • Skolor ska förses med god kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar som möjliggör för personal och elever att resa utan bil samt för föräldrar att lämna barnen till fots eller med buss. Målet är att biltrafiken ska minska kring skolor och förskolor för en säkrare trafikmiljö.
 • Vid nyanläggning i befintligt eller av nytt gatunät ska åtgärder och utformning planeras och projekteras som beaktar trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • För att avlasta väg 263 behöver vägnätet stärkas genom Måby trafikplats utbyggnad med sydliga ramper och Aspvägens förlängning över Ostkustbanan i Märsta.
 • På Aspvägen ska trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas för säker gång- och cykeltrafik.
 • Åtgärder i åtgärdsvalsstudie för väg 263 ska genomföras. Åtgärdsförslag som kommunen tagit fram 2020 ska prövas.
 • I efterföljande planering ska det hållas öppet för möjligheten att etablera ytterligare en station med dess angöring vid Arlandabanan samt för plats för en kollektivtrafiknod som försörjer Roslagsbanan och det lokala kollektivtrafiknätet.

Mobilitet

Mobilitet är att utnyttja infrastruktur och fordon för resenärers rörlighet mellan målpunkter. Med ”hela-resan”-perspektivet blir det tydligt att byten, trängsel och väntetider är en del av resan, och att brister i kedjan påverkar resvalen. Åtgärder
innebär att till exempel komplettera med nya gång- och cykelvägar, förbättra och utveckla belysning för ökad trygghet och därmed användning av befintligt gång- och cykelstråk, öka trevnad i vänthallar likaväl som att öka turtäthet samt utöka och förbättra pendel- och regionaltågens kapacitet och tillgänglighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.