Utvecklingsinriktning

Här beskrivs övergripande hur Sigtuna kommun ska utvecklas för att främja en hållbar samhällsutveckling. Fokus ligger på långsiktighet och vilka funktioner och samband som är särskilt viktiga i den fysiska planeringen. De tre utvecklingsinriktningarna är mångsidig blandstad och levande landsbygd, attraktiva och klimatsmarta trafiksystem samt robusta och gröna livsmiljöer.

Sigtuna – en kontrastrik kommun

Sigtuna kommun är en mångskiftande kommun. Sigtuna, Märsta, Rosersberg och landsbygden har egna styrkor, behov och utmaningar. Varje del i kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och unika prägel i samspel med övriga delar av kommunen. I planeringen är det därför viktigt att värna den lokala platsidentiteten. Värdefull natur, vatten, odlingslandskap och kulturmiljö ska ses som resurser att tillvarata och utveckla. Översiktsplanen innehåller tre utvecklingsinriktningar och en strategisk karta som lyfter prioriteringar och ställningstaganden för viktiga strategiska samband.

Karta över utvecklingsinriktningar

Kartan redovisar de övergripande strukturerna för
bebyggelse, jordbruksmark, natur och friluftsliv samt kommunikationer. Syftet med kartan är att lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska funktionerna och sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling och klimat. Kartan är endast schematisk och inte en exakt kartläggning. Flera funktioner och samband följer inte kommungränser utan sträcker sig över flera kommuner och mellan olika regioner, som Stockholm eller Uppsala. Exempel på det är funktionerna för den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta, tillgång till dricksvatten och Mälaren samt de regionala gröna kilarna. Mer information om hur kommunen vill utveckla exempelvis trafik eller grön infrastruktur hittar du i översiktsplanens andra del, Mark- och vattenanvändning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.