Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem

Sigtuna kommun är en av landets mest expansiva kommuner. Ett mer klimatsmart, attraktivt och robust transportsystem behöver utvecklas för att möta behovet av resor och transporter av gods. Kommunen är med den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och Sveriges största flygplats unik i sitt slag. En god lokal, regional, nationell och global tillgänglighet är en förutsättning för möjligheten att behålla och utveckla ommunens, Stockholmsregionens såväl som Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet.

För att uppnå ett attraktivt och klimatsmart trafiksystem krävs en samordnad bebyggelse- och trafikplanering där kommunen samarbetar med berörda aktörer för gemensamma mål. Planeringen ska utgå från att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel så att transporternas påverkan på miljö och klimat minskar. Bilen kommer fortsatt att vara ett viktigt komplement i framtida trafiksystem. För att minska bilens miljö- och klimatpåverkan ska förutsättningarna för att använda ny teknik och miljövänliga fordon främjas i planeringen. Viktigt är att nödvändiga infrastrukturåtgärder vidtas innan större exploatering för att undvika bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem i kollektivtrafik och på vägnät.

Enkelt och bekvämt att resa hållbart

I kommunen är andelen resor som sker med kollektivtrafik bland de lägsta i regionen. Korta avstånd mellan bostad, arbete, service och fritidsaktiviteter underlättar för ett vardagsliv där gång och cykel utgör grunden i resandet. Genom att planera för en funktionsblandad och tät stad i kollektivtrafiknära lägen med hög tillgänglighet minskar behovet av resande. Denna inriktning är central för att främja klimatsmarta resval och i förlängningen klara uppställda miljö- och klimatmål.

För att kollektivtrafiken ska kunna utgöra stommen i framtidens transportsystem behöver den vara ett attraktivt resealternativ med god tillgänglighet, hög turtäthet, säkerhet och korta restider. Detta ställer krav på utbyggnad av trafiksystemen, främst ollektivtrafiken. Kollektivtrafikens framkomlighet i planeringen och smidiga byten mellan trafikslag vid bytespunkterna behöver prioriteras. En strategiskt mycket viktig och helt avgörande kapacitetsfråga
i kommunen är utbyggnad av nya Märsta station till en funktionell och modern bytespunkt.

För att många ska vilja gå och cykla mellan olika
vardagsbestyr verkar kommunen för att det ska finnas ett sammankopplat gång- och cykelnät med gena, trivsamma och trafiksäkra gång- och cykelvägar. 

På landsbygden ska kommunen verka för att det ska bli enklare att resa hållbart. Kommunen ska verka för att landsbygden förses med flexibel och effektiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar i lämpliga sträckningar och säkra busshållplatser utmed framförallt de statliga vägarna.

En kvinna står och väntar på tåget vid Märsta station.

Fotograf: Rosie Alm

Förbättrad framkomlighet i huvudvägnätet

Huvudvägnätet i Sigtuna kommun är periodvis
kraftigt påverkat av köbildning, något som påverkar
framkomligheten för både kollektivtrafik, gods- och
biltrafik. På vissa sträckor är även trafiksäkerheten bristfällig och i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att minska sårbarheten, ökat trafiksäkerheten och förbättra den lokala, regionala och internationella tillgängligheten finns behov av ett flertal infrastruktursatsningar. De av kommunen högst prioriterade infrastruktursatsningarna i huvudvägnätet är:

 • Genomförande av trafiksäkerhets- och
  framkomlighetshöjande åtgärder på väg 263.
 • Utbyggnad av E4 med ett körfält i vardera färdriktning från Glädjens trafikplats i Upplands Väsby till Arlanda trafikplats.
 • Utbyggnad av en ny planskild korsning i Rosersberg och utbyggnad av trafikplats Rosersberg på E4:an.
 • Utbyggnad av Måby trafikplats med sydliga ramper (södergående påfart och norrgående avfart).

Läs mer i avsnittet Trafik och mobilitet

Kommunikationer inom och till regionala stadskärnan Arlanda-Märsta

Arlanda-Märsta ska som en regional stadskärna utgöra ett attraktivt lokaliseringsalternativ till centrala regionkärnan Stockholm City. En central fråga för att stärka den regionala stadskärnans roll är att förbättra tillgängligheten inom stadskärnan likväl som mellan de regionala kärnorna, mellan centrala Stockholm och Uppsala, samt i Nordostsektorn, mellan Arlanda-Märsta och Täby-Arninge.

För binda ihop stadskärnans olika delar behöver
Arlandaområdet och Märsta både bebyggelseutveckling samt ett flertal nödvändiga kollektivtrafiksatsningar för att stärka den regionala stadskärnans tillgänglighet. De av kommunen högst prioriterade kollektivtrafiksatsningarna inom den regionala stadskärnan är:

 • Utbyggnad av nya Märsta station till en funktionell och modern bytespunkt med smidig omstigning och hög tillgänglighet till regionen.
 • Kapacitetstärkning på Ostkustbanan med ytterligare två järnvägsspår.
 • Ny direkt kollektivtrafikförbindelse mellan Märsta station och Arlanda flygplats.
 • Ny kollektivtrafikförbindelse som kopplar samman Märsta station, flygplatsstadens olika delområden och Arlanda flygplats.
 • Förlängning av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda med ett nytt stationsläge i Arlandaområdet.
 • Ett nytt stationsläge på Arlandabanan i flygplatsstaden samt en kollektivtrafiknod där Roslagsbanan möter kollektivtrafikstråket inom Arlandastad.
 • Förbättrade bussförbindelser mellan Arlanda-Märsta-Sigtuna-Upplands-Bro kommun.

Läs mer i avsnittet Trafik och mobilitet

Trafikbehoven i den regionala stadskärnan fordrar samverkan

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta är en stark tillväxtzon. Tillkommande bostäder, arbetsplatser, service och besöksmål innebär ett ökat resande både inom och till den stadskärnan som påverkar såväl lokala som regionala trafikflöden.

En trafikanalys för den regionala stadskärnan som redovisar trafikalstring utifrån framtida markanvändning har tagits fram. Nästa steg är nu att i samverkan med stat och region säkerställa en god framkomlighet och tillgänglighet. Resultatet av arbetet hanteras i kommande kontinuerlig översiktsplanering.

Hållbara godstransporter

Sigtuna kommun är med Arlanda flygplats, Rosersberg kombiterminal och central väg- och järnvägsinfrastruktur ett attraktivt lokaliseringsalternativ för trafikintensiva verksamheter. I framförallt Rosersberg finns stora ytor för logistik som fortsätter att växa. Fullt utbyggt kommer Rosersbergs logistikområde vara ett av de största logistikområdena i Storstockholmsområdet. Rosersbergs kombiterminal kan komma att byggas ut för att uppnå framtida EU-krav och därmed också stärka Rosersbergs roll som logistikcentrum av nationell och internationell betydelse.

I takt med att behoven av framkomlighet för tung trafik ökar behöver trafikmyndigheter, andra aktörer och kommunen verka för en långsiktigt hållbar helhetslösning för godstransporter. Särskilt fokus bör ligga på att förstärka kopplingen mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde med fokus på kombiterminalen. Här kan nya innovativa och hållbara transportlösningar med fördel prövas

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.