Vanliga frågor och svar

En översiktsplan är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu när det kommer till översiktsplaneringen för 2022.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en långsiktig plan som visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur tätorterna och landsbygden ska utvecklas – var och ibland också hur det bör byggas, vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis friluftsliv och vilken hänsyn som behöver tas i planeringen till exempelvis kulturhistoriska värden, naturvärden, bullerstörningar och översvämningar.

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, men vägleder efterföljande planering och beslut, exempelvis detaljplaner.

Hur tar jag del av den digitala översiktsplanen?

Samrådsförslaget är uppdelat i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Dessa tre delar utgör det viktigaste i översiktplanen och du hittar dem längst upp på översiktsplanens startsida. Innehållet består av en digital karta med tillhörande text som visar hur Siguna kommun kan utvecklas. Resterande innehåll som hör till samrådsförslaget samt information om samrådet finns också tillgängligt på översiktsplanens startsida.

Varför tas det fram en ny översiktsplan?

Sedan gällande översiktsplan 2014 antogs har det hänt mycket som gör att det behövs en ny översiktsplan. Idag ställs större krav på kommunerna att redovisa planeringsinriktningar för klimatanpassning. Det har också kommit nya markanspråk för Arlanda-flyget och nya beslut rörande riksintressen för kulturmiljövård. Vi har också tagit fram egna styrdokument som behövde arbetas in i de övergripande riktlinjerna. Dessutom finns behov av en tydligare redovisning av den framtida utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och landsbygden.

Översiktsplanens ambition är att visa hur kommunen ska arbeta för att uppnå miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, varför är den då viktig?

Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som ska visa vägen mot en hållbar framtid. I översiktsplanen tas ett helhetsgrepp för hur kommunen ska utvecklas och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som skapar miljömässig nytta och sociala och ekonomiska fördelar.

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande väger den tungt vid framtida planering och beslut som rör mark- och vattenanvändning. Exempelvis vägleder översiktsplanen beslut om var nya bostäder och verksamheter är lämpliga att byggas samt vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis rekreation.

Översiktsplanen är också ett viktigt underlag för kommunen vid dialog med olika delar av samhället, så som byggaktörer och olika myndigheter.

Kommer det att byggas enligt förslaget?

Att området är utpekat i översiktsplanen innebär inte att det är bestämt att det ska byggas enligt förslaget. Detta är ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Därefter tas en ett granskningsförslag fram och invånare ges återigen möjlighet att tycka till om det omarbetade förslaget. När översiktsplanen sedan antas av Kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande för efterföljande planering. Innan ett område kan bebyggas tas en detaljplan fram. Även detaljplanen har samråd och granskning där invånare ges möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen.

Vad innebär det om ett område är skrafferat?

Skrafferade (randiga) områden innebär att kommunen vill studera möjligheten att ändra markanvändningen på platsen, exempelvis till bostäder eller ett nytt område för verksamheter. Ytorna är schematiskt redovisade och ska därför inte betraktas som exakta. Inom de redovisade ytorna ska det även finnas plats för de funktioner som behövs för att ett område ska fungera bra, exempelvis gator, mötesplatser och grönska.

Innan ett område kan bebyggas tas en detaljplan fram. Även detaljplanen har samråd och granskning där invånare ges möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen. I detaljplaneskedet studerar kommunen detaljerat vilka områden som är lämpliga att bebygga eller bevara.

Hur ser jag vad som gäller för mitt område?

Vi rekommenderar att du går in i den digitala översiktsplanen som kommer att finnas tillgänglig på webben i slutet på maj 2021. Här kan du zooma in på valfritt område i kartan. Du kan också tända och släcka olika kartlager för att få den information du söker.

Hur gör jag för att lämna synpunkter?

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen, antingen viawebbformulär, e-post, eller post. E-post och brev ska märkas med "ÖP2022–samråd".

När är sista dag för att lämna synpunkter?

Sista dag att lämna synpunkter är den 14 juni 2021.

Vad händer med inlämnade synpunkter?

När samrådstiden är slut sammanställs och besvaras alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Om många synpunkter gäller samma fråga så besvaras de samlat. Därefter bearbetas förslaget inför näste skede, som kallas granskning. Vid granskningen ges återigen möjlighet för alla att lämna synpunkter och förslag. Samrådsredogörelsen publiceras i samband med granskningen.

Hur påverkar coronapandemin översiktsplanens samrådsskede?

Istället för fysiska möten bjuds invånare, företagare, föreningar och andra intressenter in till digitala samrådsmöten via plattformen Teams.

Jag vill gärna prata med kommunen om förslaget, var vänder jag mig?

Om du vill prata med någon på kommunen som arbetar med översiktsplanen är du välkommen att mejla kontaktcenter@sigtuna.se. Märk mejlet med ”ÖP2022 – frågor”, och lämna namn och telefonnummer så återkommer vi till dig.

Digitala träffar kommer att ordnas under samrådstiden och är ett bra tillfälle att ta del av information om översiktsplanen och ställa frågor.

Kan en översiktsplan överklagas?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och därför kan innehållet i översiktsplanen inte överklagas. Beslut om att överklaga översiktsplanen kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

Kan jag få hjälp om jag inte kan ta del av den digitala översiktsplanen?

Självklart! Kontakta projektgruppen genom att e-posta kontaktcenter@sigtuna.se så hittar vi en lösning som passar dig.

Vem har tagit fram förslaget till ny översiktsplan?

Förslaget har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret i samverkan med berörda förvaltningar. För projektet finns en politisk styrgrupp bestående av representanter från de politiska partierna Moderaterna, Liberalerna, Samling för Sigtuna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.