Vanliga frågor och svar

En översiktsplan är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu när det kommer till översiktsplaneringen för 2022.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en långsiktig plan som visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur tätorterna och landsbygden ska utvecklas – var och ibland också hur det bör byggas, vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis friluftsliv och vilken hänsyn som behöver tas i planeringen till exempelvis kulturhistoriska värden, naturvärden, bullerstörningar och översvämningar.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, men vägleder efterföljande planering och beslut, exempelvis detaljplaner.

Hur tar jag del av översiktsplanen?

Översiktsplanen är uppdelad i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Dessa tre delar utgör det viktigaste i översiktplanen. Innehållet består sedan av kartor med tillhörande text som visar hur Sigtuna kommun kan utvecklas. Läs mer om hur du använder översiktsplanen.

Varför tas det fram en ny översiktsplan?

Sedan gällande översiktsplan 2014 antogs har det hänt mycket som gör att det behövs en ny översiktsplan. Idag ställs större krav på kommunerna att redovisa planeringsinriktningar för klimatanpassning. Det har också kommit nya markanspråk för Arlanda-flyget och nya beslut rörande riksintressen för kulturmiljövård. Vi har också tagit fram egna styrdokument som behövde arbetas in i de övergripande riktlinjerna. Dessutom finns behov av en tydligare redovisning av den framtida utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och landsbygden.

Översiktsplanens ambition är att visa hur kommunen ska arbeta för att uppnå miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, varför är den då viktig?

Översiktsplanen är ett viktigt politiskt måldokument som ska visa vägen mot en hållbar framtid. I översiktsplanen tas ett helhetsgrepp för hur kommunen ska utvecklas och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur som skapar miljömässig nytta och sociala och ekonomiska fördelar.

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande väger den tungt vid framtida planering och beslut som rör mark- och vattenanvändning. Exempelvis vägleder översiktsplanen beslut om var nya bostäder och verksamheter är lämpliga att byggas samt vilka områden som bör användas och utvecklas för exempelvis rekreation.

Översiktsplanen är också ett viktigt underlag för kommunen vid dialog med olika delar av samhället, så som byggaktörer och olika myndigheter.

Kommer det att byggas enligt förslaget?

Att ett område pekas ut som bebyggelseområde innebär att det är lämpligt utifrån de utvecklingsinriktningar som redovisas i första delen av översiktsplanen. Utöver det tar översiktsplanen hänsyn till pågående planering och tidigare fastlagda beslut. Granskningshandlingen som nu finns för granskning innehåller en rad ändringar som tillkommit sedan samrådet då cirka 350 yttranden inkom från allmänheten och myndigheter. Det innebär att granskningshandlingen är en viktig indikator på var förändringar kommer att ske i kommunen.

När översiktsplanen sedan antas av kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande för efterföljande planering, till exempel detaljplaner. Även under detaljplanearbetet ges allmänhet och myndigheter möjlighet att yttra sig under samråd och granskning.

Vad innebär det om ett område är skrafferat?

Skrafferade (randiga) områden innebär att kommunen vill studera möjligheten att ändra markanvändningen på platsen, exempelvis till bostäder eller ett nytt område för verksamheter. Ytorna är schematiskt redovisade och ska därför inte betraktas som exakta. Inom de redovisade ytorna ska det även finnas plats för de funktioner som behövs för att ett område ska fungera bra, exempelvis gator, mötesplatser och grönska.

Innan ett område kan bebyggas tas en detaljplan fram. Även detaljplanen har samråd och granskning där invånare ges möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen. I detaljplaneskedet studerar kommunen detaljerat vilka områden som är lämpliga att bebygga eller bevara.

Hur ser jag vad som gäller för mitt område?

Vi rekommenderar att du går in i den digitala översiktsplanen. Här kan du zooma in på valfritt område i kartan. Du kan också tända och släcka olika kartlager för att få den information du söker.

Vad händer med inlämnade synpunkter?

Yttranden från samrådstiden, den 16 april–14 maj 2021, har arbetats in i granskningsversionen av översiktsplanen och har besvarats i samrådsredogörelsen.

Här kan du läsa samrådsredogörelsen Pdf, 1.4 MB.

Yttranden från granskningstiden, 6 december–14 februari 2022, har arbetats in i antagandehandlingen och har besvarats i ett särskilt utlåtande.

Här kan du läsa det särskilda utlåtandet Pdf, 989.9 kB.

Hur påverkade coronapandemin översiktsplanens samrådsskede?

I januari bjöds invånare, företagare, föreningar och andra intressenter in till två fysiska möten samt ett digitalt möte via plattformen Teams. Under de fysiska mötena iakttogs de rekommendationer som råder för tillfället.

Kan en översiktsplan överklagas?

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och därför kan innehållet i översiktsplanen inte överklagas. Beslut om att överklaga översiktsplanen kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

Kan jag få hjälp om jag inte kan ta del av den digitala översiktsplanen?

Självklart! Kontakta projektgruppen genom att e-posta kontaktcenter@sigtuna.se så hittar vi en lösning som passar dig.

Vem har tagit fram förslaget till ny översiktsplan?

Förslaget har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret i samverkan med berörda förvaltningar. För projektet finns en politisk styrgrupp bestående av representanter från de politiska partierna Moderaterna, Liberalerna, Samling för Sigtuna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.