Vad är en översiktsplan?

Syftet med planen är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom fysisk planering och att ge såväl nuvarande som framtida generationer förutsättningar att leva ett bra liv. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och tidsperspektivet sträcker sig fram till och med år 2035.

Ett barn som leker i en lekstuga i Borgmästarängen i Sigtuna stad.

Fotograf: Rosie Alm

Under samråds- och granskningstiden har myndigheter, kommunens invånare och andra berörda som exempelvis näringsliv och organisationer haft möjlighet att ge synpunkter och förslag till slutresultatet.

I processen med att ta fram samråds-, granskning och antagandehandling har många varit involverade. Tjänstepersoner och chefer för kommunens olika förvaltningar och bolag har arbetat tillsammans med en politisk styrgrupp. Arbetsmöten på olika tema har genomförts, både internt inom kommunen och i tidiga dialoger med barn- och skolungdomar. Resultat från en kartdialog och en landsbygdsdialog som genomförts under 2020 utgör också ett underlag för översiktsplanens inriktning.

Synpunkter från samråds- och granskningsskede under 2021 och 2022 har arbetats in i antagandehandlingen. Även rekommendationer från hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har arbetats in i översiktsplanen efter samråd och granskning. En sammanfattning av samrådets yttranden med kommunens svar finns redovisade i en samrådsredogörelse. En sammanfattning av granskningens yttranden med kommunens svar finns redovisade i ett särskilt utlåtande. Båda dessa dokument kan du hitta på www.sigtuna.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa mer om de tidiga dialogerna. Samtliga inkomna yttranden finns att tillgå i sin helhet hos kommunens diarium.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden. Här visar kommunen sina långsiktiga ambitioner. Tillsammans med Mål och budget är översiktsplanen kommunens viktigaste övergripande styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling. Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör fysisk planering.

Översiktsplanen berättar också hur kommunen tillgodoser riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer ska följas. Planen redovisar på vilket sätt kommunen tar hänsyn till olika allmänna intressen och vilka avvägningar och prioriteringar som ska göras när det finns intressen som står emot varandra. Planprocessen fungerar också som en utgångspunkt för samtal mellan stat och kommun om hur statliga intressen kan tas om hand på ett övergripande sätt i kommunens fysiska planering.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunen. Plan- och bygglagen styr processen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väger tungt vid framtida avgöranden. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och hur kommunen ska fortsätta sitt arbete med översiktsplanering.

Översiktsplanens konsekvenser

Parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan genomför kommunen en strategisk miljöbedömning i enlighet med miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i den fysiska planeringen. Sigtuna kommun har valt att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning, vilket innebär att översiktsplanen även bedöms utifrån de sociala och ekonomiska förutsättningarna för en hållbar utveckling. På så vis kan följderna av översiktsplanen diskuteras utifrån fler perspektiv under planprocessen.

Som en del i miljöbedömningen har en hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) tagits fram. HKB:n är en del av översiktsplanen och innehåller den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kravställs i miljöbalken. I arbetet med att ta fram en MKB har avgränsningssamråd i tidigt skede genomförts med länsstyrelsen och berörda grannkommuner. Syftet har varit att analysera vad i planens genomförande som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta.

Andra viktiga styrdokument och pågående detaljplaner

Till grund för arbetet med ny översiktsplan ligger ett antal kommunala planeringsunderlag och styrdokument. Några exempel på sådana är Mål- och budget, VA-plan, Klimatsmart Sigtuna, Jordbruksmark i den fysiska planeringen, Riktlinjer för Bebyggelseutveckling i dalgången mellan Odensala och Hova samt resultaten av en socioekonomisk kommunanalys, den så kallade Sociala kompassen. En lista med alla relevanta och inarbetade planeringsunderlag redovisas i slutet av översiktsplanen.

De detaljplaneuppdrag som är beslutade och pågående vid tiden för framtagandet av översiktsplanen värderas inte av den nya översiktsplanen utan hanteras som givna förutsättningar.

Läs mer om planeringsunderlagen

Översiktsplanen i Sigtuna kommun

Kommunen arbetar utifrån Boverkets översiktsplanemodell 2.1. Översiktsplanen är därför uppdelat i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Innehållsmässigt bygger den nya översiktsplanen på den tidigare som togs fram 2014.

Ett tidigare uppdrag om att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Arlanda-Märsta har inarbetats i översiktsplanen. Området har fått en detaljerad beskrivning av önskad utveckling inom Arlanda-Märsta. Befintlig fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet från 2006 upphör att gälla när översiktsplanen antas. De tekniska beskrivningarna kan användas som underlag för framtida dokument som rör den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Behovet att samordna investeringar inom den regionala stadskärnan hanteras i ett första skede utanför ramen för plan- och bygglagen, genom andra samarbetsprocesser.

Översiktsplanen finns i pdf-format och som digital översiktsplan på Sigtuna kommuns hemsida. I den digitala översiktsplanen kan kartlager grupperas på olika sätt, och det finns något fler kartlager med information som inte inrymts i den tryckta versionen, särskilt rörande vattenplanering och grönstruktur.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.