Så använder du översiktsplanen

Här kan du läsa om hur du kan ta del av översiktsplanen.

Översiktsplan

Översiktsplanen är uppdelad i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden. Dessa tre delar utgör det viktigaste i översiktplanen. Innehållet består av kartor och texter som visar hur Sigtuna kommun kan utvecklas.

Utvecklingsinriktning

Den här delen läser du med fördel först eftersom den beskriver våra övergripande inriktning för kommunens utveckling. Här beskrivs övergripande hur Sigtuna kommun ska utvecklas för att främja en hållbar samhällsutveckling. Fokus ligger på långsiktighet och vilka funktioner och samband som är särskilt viktiga i den fysiska planeringen.

Mark- och vattenanvändning

Här kan du ta del av kommunens planeringsinriktningar för området där du bor eller är intresserad av. Vi redovisar grunddragen i den planerade användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.

Mark- och vattenanvändningen i översiktsplanen består av en mark- och vattenanvändningskarta, ett antal geografiska områden som beskrivs var för sig, samt olika temaområden som är av relevans för översiktsplanen. Exempel på temaområden är mötesplatser, grön infrastruktur och tekniska anläggningar.

Riksintressen och andra värden

Här redovisas riksintressen och ett flertal andra värden och skydd som kommunen ska ta hänsyn till i den fysiska planeringen. Här beskrivs även kommunens syn på riksintresseanspråken och hur de kan tillgodoses.

Ta del av översiktsplan 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.