Föregående översiktsplan

Sigtuna kommun är belägen mitt i det expansiva stråket mellan Stockholm och Uppsala. Arlanda flygplats, som Sigtuna kommun är värdkommun för, utgör en stor arbetsgivare och är betydelsefull för näringslivet i kommunen.

Översiktsplan 2014

Märsta station ska omvandlas till ett funktionellt och modernt resecentrum, Rosersberg ska tillföras nya kvaliteter genom bebyggelseutveckling och de hållbara trafikslagen ska få en stärkt ställning. Detta är exempel på tre viktiga planeringsinriktningar i Översiktsplan 2014, som antogs av ett enigt kommunfullmäktige den 15 maj 2014.

Centrala målsättningar i översiktsplanen är att utveckla Märsta-Arlanda till en sammanhängande, regional stadsmiljö i enlighet med föreslagen inriktning i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Kommunens övriga centra i Sigtuna stad, Rosersberg och Valsta ska stärkas och dess kvaliteter vidareutvecklas. På landsbygden ska ny bebyggelse i första hand lokaliseras till befintlig bebyggelse för att skapa underlag för kollektivtrafik och service.

Åtta utvecklingsstrategier

Sigtuna kommun har haft en betydande befolkningsökning under hela 2000-talet och hör till en av de kommuner i landet som relativt sett haft den snabbaste befolkningstillväxten. Inriktningen är att kommunen ska fortsätta växa.

I Översiktsplan 2014 redovisas åtta utvecklingsstrategier som tillsammans beskriver kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling av kommunen. Följt av strategierna redovisas riktlinjer som vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelse, verksamhetsområden, naturområden och kulturmiljöer ska utvecklas och bevaras. Strategierna är:

  • Planera för ekologisk hållbarhet
  • Hållbart byggande
  • En attraktiv och socialt hållbar miljö
  • Nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur
  • Utveckla landsbygden och motverka utspridd bebyggelse
  • Skapa ett tillgängligare, effektivare och mer hållbart transportsystem
  • Utveckla Arlanda-Märsta till regional stadskärna och stärk centrum och kollektivtrafiknoder
  • Starkt och diversifierat näringsliv och möjligheter till sysselsättning och utbildning

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett kommunövergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön. Planen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid. Av planen framgår huvuddragen i mark- och vattenanvändningen, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelse, verksamhetsområden, naturområden och kulturmiljöer ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan väger tungt vid framtida avgöranden om markanvändning, men är inte juridiskt bindande. Kommunen ska aktualitetspröva översiktsplanen en gång under varje mandatperiod för att hålla den aktuell.

Gällande översiktsplan 2022

En ny översiktsplan antogs den 19 maj 2022 i kommunfullmäktige. Föregående översiktsplan togs fram 2014 och den kan du läsa om nedan.

Ta del av översiktsplan för 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.