Översiktsplan 2022

Välkommen till översiktsplan 2022. Översiktsplanen är uppdelad i tre delar: Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden.

Gemensamma mål är utgångspunkten

Ett antal nationella och regionala mål och planer är av betydelse för hållbar utveckling i Sigtuna kommun. Några viktiga exempel på sådana mål och planer som ligger till grund för översiktsplanen är Agenda 2030, Sveriges miljökvalitetsmål, Barnkonventionen, det övergripande folkhälsomålet och den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050).

Läs mer om gemensamma mål

test

Hållbar samhällsutveckling

Sigtuna kommun är en del av Stockholms storstadsregion. Närheten till två storstäder med starka lärosäten ger goda förutsättningar för ett aktivt näringsliv och bra möjligheter att studera vidare i regionen. Kommunens fantastiska omgivningar och läge bidrar till att företagsamhet till stor del finns inom besöksnäring och logistikverksamhet. Sigtuna stad med sin 1000-åriga historia ger unika förutsättningar. Som värdkommun för Arlanda flygplats är det nära till världen och världen har nära till Sigtuna kommun. Flygplatsen bidrar också med en stor mängd arbetsplatser. För att ytterligare öka arbetsplatsutbudet verkar kommunen för att variera och bredda näringslivet.

Läs mer om hållbar samhällsutveckling

test

Sammanfattning av hållbarhetskonsekvensbeskrivning

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Sigtuna kommun har valt att utvidga bedömning till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. I det här avsnittet sammanfattas konsekvensbeskrivningen för Sigtuna kommuns nya översiktsplan.

Läs sammanfattningen av hållbarhetskonsekvensbeskrivningen

Ordförklaringar

I översiktsplanen finns begrepp och termer som kan behöva förklaras lite mer ingående.

Här hittar du många av dessa ord med tillhörande förklaringar

Planeringsunderlag

Här finns planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen.

Här kan du ta del av planeringsunderlagen