Politiken om översiktsplaneringen

Välkommen! Sigtuna kommun har nu antagit en ny översiktsplan. De synpunkter som kom in under både samråds- och granskningstid har i möjligaste mån arbetats in i Översiktsplan 2022. En samrådsredogörelse och ett särskilt utlåtande med sammanfattning av synpunkter och kommunens svar finns tillgängliga tillsammans med själva antagandehandlingen.

Sigtuna kommun har tagit fram en ny översiktsplan – Översiktsplan 2022. Det är den 4:e översiktsplanen sedan kommunens första översiktsplan antogs 1991 som sedan följdes av nya planer 2002 och 2014. Översiktsplanen är en viktig strategisk plan som pekar ut riktningen för hur kommunen genom samhällsbyggande och planering ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Tidsperspektivet sträcker sig till år 2035.

Sigtuna är en mångfacetterad kommun med unika kvaliteter: anrika och pittoreska Sigtuna stad, Märsta med sina tidstypiska årsringar, Rosersbergs villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region och en stor, levande variationsrik landsbygd med närhet till staden.

Det strategiska läget i Storstockholmsregionen tillsammans med många arbetstillfällen, viktiga kommunikationer och inte minst Arlanda flygplats gör kommunen till en stark tillväxtmotor. Den stora expansionen av såväl arbetsplatser som det ökade antalet invånare för med sig stora utmaningar för den fysiska och socioekonomiska planeringen. Hur ska kommunen utvecklas och samtidigt förädla de kvaliteter som finns idag, stärka den sociala hållbarheten och minska klimatpåverkan? Hur ser vi till att skapa ett samhälle som är bra att bo, leva och verka i, idag och i framtiden, samtidigt som natur- och vattenmiljöer värnas och vårt unika kulturarv bevaras och vårdas?

Översiktsplanen ska visa hur Sigtuna kommun ska möta dessa utmaningar och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling. De tre utvecklingsinriktningarna ska tillsammans med ett antal planeringsinriktningar utgöra ledstjärnan. Översiktsplan 2022 har arbetats fram genom ett brett samarbete mellan politik och kommunförvaltning tillsammans med många synpunkter från invånare, myndigheter, föreningar och företag som lämnats under samråds- och granskningsskeden.

Ett stort tack till alla som bidragit i framtagandet av Översiktsplan 2022 och låt oss nu gemensamt verka för översiktsplanens intentioner i syfte att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Mats Weibull (M), ordförande bygg- och miljönämnden
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
Gill Brodin (C), gruppledare
Pernilla Bergqvist (L), gruppledare
Bengt Hellström (KD), gruppledare
Lars Björling (SfS), gruppledare

Lorem ipsum

Mats Weibull (M) - ordförande i bygg- och miljönämnden