Planeringsstrategi

Sigtuna kommun har tagit fram en planeringsstrategi för att avgöra om översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun kan anses vara aktuell.

Vad är en planeringsstrategi?

Det står i plan- och bygglagen att kommunfullmäktige senast 24 månader efter ett val ska ta ställning till om gällande översiktsplan fortfarande är aktuell (tidigare kallades detta för aktualitetsprövning.)

Syftet med planeringsstrategin är att lyfta kommunens viktiga strategiska frågor för att nå målen i kommunens vision för utvecklingen av den fysiska miljön samt ge förslag på hur dessa kan genomföras och om behov finns att ge uppdrag till förvaltningen om att ta fram nya utredningar, planer eller program.


Sammanfattning av Sigtuna kommuns planeringsstrategi

Kommunfullmäktige har tagit ställning till de ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet som finns samt beslutat om kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, översiktsplanens avvägning mellan allmänna intressen, rådande riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer har bedömts uppfylla sina syften och vara korrekta.

Kommunfullmäktige tog också ställning till om översiktsplanen tillgodoser det långsiktiga behovet av bostäder, samordnar nationella och regionala mål och planer, har klimatanpassningsåtgärder samt redogör eventuella avvikelser från RUFS och regionala verksamheter av regional betydelse.

Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun antogs i kommunfullmäktige 19 maj 2022 (§52). Ingen av de konstaterade smärre avvikelserna som noterats i Planeringsstrategin kan betraktas som genomgripande och de ändrar inte utvecklingsinriktningarna eller några större avgörande ställningstaganden.
Kommunfullmäktige godkände i och med att planeringsstrategin antogs, att översiktsplanen med dess mark- och vattenanvändningskarta anses vara aktuell utom i några mindre avseenden

Barn vid Borgmästarängen

Övrig information om planeringsstrategin


Om en planeringsstrategi inte antas blir översiktsplanen automatiskt inaktuell vilket får konsekvenser för detaljplaneringen som är beroende av en aktuell översiktsplan (standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande). I avsaknad av översiktsplan måste länsstyrelsen granska alla detaljplaner. Detta leder till försvårad bygglovhantering och för den enskilda fastighetsägaren kan det innebära ökade krav på utförliga utredningar. Utöver detta, samlar översiktsplanen en rad överenskomna hållbarhetsmål som används också i andra sammanhang, utanför plan- och bygglagens ramar.

Här kan du läsa hela planeringsstrategin (PDF) Pdf, 384.6 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.