Riksintressen och andra värden

Här redovisas riksintressen och ett flertal andra värden och skydd som kommunen ska ta hänsyn till i den fysiska planeringen. Översiktsplanen beskriver kommunens syn på riksintresseanspråken och hur de kan tillgodoses.

Översiktsplanen är vägledande för myndigheter när de ska tillämpa bestämmelserna om riksintressen vid beslut enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och andra lagar som berör användningen av mark och vatten.