Mark- och vattenanvändning

Här redovisar kommunen grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.

Huvudinriktningen för översiktsplanen är att minimera ianspråktagande av oexploaterad mark samtidigt som de allmänna intressena tillgodoses. Bebyggelseutvecklingen koncentreras till goda kollektivtrafiklägen där det finns utbud av service och skolor i anslutning till befintlig bebyggelse. Kommunikationsstråken ska fungera för alla trafikslag och främja framkomlighet och vara tidseffektiva. Jordbruk och helhetsområden för natur och kultur är viktiga värden för kommunen och en stor del av kommunens identitet.

Det finns en övergripande mark- och
vattenanvändningskarta, ett antal geografiska områden som beskrivs var för sig, samt nio temaområden som är av relevans för översiktsplanen. Exempel på temaområden är mötesplatser, grön infrastruktur och tekniska anläggningar.

Med kartor, text och så kallade planeringsinriktningar visar kommunen hur olika intressen ska säkerställas. Översiktsplanen vägleder i prioriteringar och inriktning för fortsatt planering och kommande beslut, såsom till exempel detaljplanering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.