Klimatanpassning, hälsa och säkerhet

Det är viktigt att förebygga klimatrelaterade risker och olyckor tidigt i den fysiska planeringen. Risker samt god hälsa och säkerhet ska beaktas och prioriteras
i både planerade och befintliga bebyggelsemiljöer. Den grundläggande principen är att lokalisera bebyggelseutveckling, verksamheter och infrastruktur till för ändamålet lämplig mark, med hänsyn till hälsa, säkerhet och risker för olyckor, översvämning och erosion.

Områden med potentiell översvämningsrisk vid extrema regn har identifierats i en kommunövergripande skyfallskartering. Karteringen ska utgöra ett underlag för planeringen och kommunens klimatanpassningsarbete. Då analys av karteringen pågår, redovisas i kartan endast beräknat maximalt vattendjup i meter vid ett skyfall som 100-årsregn med klimatfaktor. Övrigt planeringsunderlag, såsom flödes- och avrinningsriktning, maximala flöden och konsekvenser vid ett så kallat Köpenhamnsregn, redovisas i den digitala versionen av översiktsplanen. Avseende risk för ras och skred hänvisar kommunen till de allmänna planeringsunderlagen från Statens geotekniska institut (SGI) med flera som redovisas i den digitala versionen av översiktsplanen.

Se aktuella lager i översiktsplanens karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.