Arbete och näringsliv

Sigtuna kommun är en expansiv, serviceinriktad och framtidsorienterad kommun. Närheten till storstäderna Stockholm och Uppsala ger goda förutsättningar för ett aktivt näringsliv.

Två kvinnor och en man sitter och samtalar med varsin laptop vid ett bord utomhus.

Fotograf: Rosie Alm

Lokal attraktionskraft och bra läge i regionen

Logistikverksamhet och besöksnäring präglar kommunens näringsliv. Arlanda flygplats är Sveriges ledande internationella flygplats med över 20 000 arbetsplatser, vilket medför att många kommuninvånare kan finna sin försörjning i den egna hemkommunen men även en betydande arbetsinpendling till kommunen. Sigtuna kommun är en av endast tre kommuner i norra Stockholmsregionen som har större inpendling än utpendling. Vidare ger kommunens kulturarv en god grund för turism, museer, konferensanläggningar med mera.

Innovation, utbildning och entreprenörskap

Kommunen har en ambition om en utveckling mot
ett mer differentierat näringsliv och med en utveckling av näringslivet såväl på flygplatsen som i de större arbetsområdena Arlandastad och Rosersberg. För att öka kunskapsnivån inom företag och arbetskraft är en av kommunens ambitioner att etablera en Science Park eller filial för högre utbildning i regionkärnan Arlanda-Märsta. Detta kan fungera som en motor för utvecklingen och bredda näringslivet mot branscher som idag är mindre förekommande i kommunen. Inom flygplatsstaden Arlanda sker en tillväxt av
arbetstillfällen kopplade till service där det uppförts hotell, mötesplatser och kontor de senaste åren. I logistikområden som Rosersberg och Arlandastad har e-handeln drivit på en rad nyetableringar inom transport och distribution. I Bristaområdet finns möjlighet till samverkan mellan industri för värmekraft och distribution av flygbränsle till Arlanda. Där finns en stor potential att utveckla produktion av hållbara bränslen för flyget med direkt distribution till Arlanda via den pipeline som förbinder kraftvärmeverket Brista med Arlanda. Närheten till Stockholm Exergis värmekraftverk öppnar även för möjligheten att ta tillvara eventuell
överskottsvärme från olika verksamheter. Här finns stora synergier att koppla ihop med en Science Park.

Verksamhetsutveckling i strategiska lägen med god tillgänglighet

Besöksnäringen är viktig för Sigtuna kommun som har fjärde högsta antalet gästnätter i Sverige och branschen omsatte 2019 närmare 42 miljarder kronor i kommunen med Arlanda inräknat. De senaste åren har byggnationer av en rad hotell kring Arlanda påbörjats vilket stärker näringens position i framtiden.

Inom regionala stadskärnan och Rosersberg är visionen att dubblera dagens antal arbetsplatser till 50 000. Områden med etableringsbar mark finns i Rosersberg, samt i läget mellan E4 och Arlanda flygplats. För att förstärka förutsättningarna att utveckla Arlandaområdet till en modern, väldesignad och serviceorienterad flygplatsstad finns ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Group som kallas Airport City Stockholm.

Utveckling av infrastruktur och goda kommunikationer

Arlandas och näringslivets tillväxt är beroende av god infrastruktur både globalt, regionalt och lokalt. Det krävs stora investeringar i spårbunden kapacitetsförstärkning, utbyggnad av trafikplatser från E4 samt breddning av E4 i både norr- och södergående riktning. Även godstransportlösningarna mellan Rosersberg och Arlanda behöver ses över.

Plats för ett diversifierat näringsliv

Vid sidan om de stora arbetsplatsområdena finns ett stort antal mindre företag verksamma både i tätorterna och på landsbygden. Dessa är viktiga för att öka diversifieringen och reducera den starka exponeringen mot transport och besöksnäring som skapar en sårbarhet. Det ska finnas möjligheter för mindre företag att utvecklas lokalt. Ett varierat utbud av tomter för bebyggelse och lokaler att hyra ska därför eftersträvas. Utrymme krävs för såväl småföretagare som större företagsetableringar som vill dra nytta av det strategiska läget i regionen.

En levande landsbygd och mötet med historiska spår och omgivande landskap har stor betydelse för upplevelsen av kommunens samlade attraktivitet. Jord- och skogsbruksnäring samt djurhållning skapar förutsättningar för ett öppet landskap och står för sysselsättning och matproduktion.

Planeringsinriktning för arbete och näringsliv

 • Gynna personalintensiva företagsetableringar vid kollektivtrafikens stationslägen. Prioritera etableringar som har kommersiell dragningskraft och samspelar väl med bostäder.
 • Skapa förutsättningar för kluster av
  serviceverksamheter i kommersiellt attraktiva lägen. Prioritera att samlokalisera där infrastruktur och kollektivtrafik finns och är fungerande.
 • Nya verksamheter ska etableras inom och i anslutning till befintliga verksamhetsområden.
 • Skapa förutsättningar även för mindre företag att etablera sig eller växa i kommunen vid detaljplanering och tomtbildning.
 • Planera för fastigheter med blandad funktion och verksamhet inom tätorterna längs välanvända gångstråk och gator.
 • Skapa trygga gång- och cykelstråk samt attraktiva bussplatser och stationer som ökar andelen som kan välja en hållbar resväg till och från arbetsplatsen.
 • Verksamhetsområde och nya
  verksamhetsetableringar ska undvikas på mark kategoriserad som landsbygd och natur och friluftsliv i mark- och vattenanvändningskartan. Detta gäller särskilt norr och öster om Arlandas
  flygplatsområde och markanspråk med anledning av bristande infrastruktur och höga natur- och kulturmiljövärden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.