Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett sammanhängande nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människans välbefinnande. Det inkluderar hela landskapet och både naturliga och anlagda miljöer ingår, i
såväl vatten som på land.

Den gröna infrastrukturen är grunden för viktiga funktioner som biologisk mångfald, klimatreglering, vattenrening, frisk luft, matproduktion och rekreation. Med gröna stråk som till exempel följer vattendragen kan nätverken utvecklas ända in i de mer tätbebyggda miljöerna och bli till viktiga närmiljöer där människor kan vistas i vardagen. Kartan visar ett antal viktiga delar av den gröna infrastrukturen i Sigtuna kommun. Områdena beskrivs närmare på följande sidor.

Kommunens utvecklingsinriktning är att en sammanhängande grön infrastruktur ska eftersträvas.
Utgångspunkten för fysisk planering är att värna och utveckla Sigtuna kommuns så kallade helhetsområden för natur, samtidigt som samhället växer.

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska utgöra en grund för planer och beslut. Läs mer i avsnittet Miljökvalitetsnormer för vatten i kapitlet Riksintressen och andra värden. Vattenplanering sker med helhetssyn och utifrån avrinningsområden. Planeringen ska skydda eller utveckla de gröna och blåa samband som är av regional och lokal betydelse.

Lagskyddade områden

Vissa typer av värdefulla naturområden, så som till exempel naturreservat och ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO), skyddas genom lagstiftning, främst i miljöbalken. Dessa områden beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen och andra värden. Det finns även generella hänsynsregler för
naturvärden formulerade i Plan- och bygglagen.