Mötesplatser

Ordet mötesplats kan föra tankarna till folkvimmel och möten med andra människor på gator, i parker och på torg. Mötesplatser är ett brett begrepp och innefattar också platser som skolor, idrottsplatser och rofyllda naturmiljöer.

Ordet mötesplats kan föra tankarna till folkvimmel och möten med andra människor på gator, i parker och på torg. Mötesplatser är ett brett begrepp och innefattar också platser som skolor, idrottsplatser och rofyllda naturmiljöer. Olika mötesplatser möjliggör för olika typer av möten. Möten kan vara aktiva – då vi interagerar med varandra, eller passiva – då vi endast ser och samspelar med varandra utan interaktion.

Även om mötena i offentliga rum ofta är passiva är de av stor vikt för en sammanhållen kommun. Det ger en glimt av andra människors vardag och livsstil som kan öka förståelsen för människor från andra sociala sammanhang. Detta kan i förlängningen öka toleransen och känslan av samhörighet. Friluftslivsaktiviteter och vistelse i skog kan ge aktiva möten och upplevelser likväl som plats för återhämtning och vila. Här beskrivs kommunens planeringsinriktning för några av de mest förekommande mötesplatserna som kommunen har rådighet över.