Robusta och gröna livsmiljöer

Grönska och vatten fyller en flerfaldig roll i samhället. De gröna och blå miljöerna är av stor betydelse för att skapa en motståndskraftig samhällsstruktur som kan möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Välfungerande gröna och blå landskap möjliggör en livskraftig biologisk mångfald, som i sin tur bidrar med
viktiga ekosystemtjänster.

För kommunens invånare innebär
natur och en nära tillgång till rekreationsmiljöer en stor livskvalitet. Naturmiljöer utgör en viktig resurs för att främja en god folkhälsa.

Sigtuna kommun är väl försett med såväl gröna som blå miljöer, men i takt med att kommunens befolkning växer ökar behovet av mångfunktionella naturområden, parker och vattenmiljöer. En utmaning och utgångspunkt för planeringen är att värna och utveckla dessa miljöer samtidigt som samhället växer och markanvändningen blir mer effektiv.

Upprätthåll en sammanhängande grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur, samt för människans välbefinnande. I planeringen är det av stor vikt att se den gröna infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv. Likt utvecklingen av infrastruktur som vägar, el och dricksvatten är den gröna infrastrukturen avgörande för att uppnå ett fungerande samhälle. 

För att den gröna infrastrukturen ska kunna fungera krävs kontaktvägar som länkar samman naturen till en sammanhängande helhet. Inriktningen är att en sammanhängande grön infrastruktur ska eftersträvas i så stor mån som möjligt. I planeringen ska därför gröna samband av regional och lokal betydelse beaktas, värderas och utvecklas.

Man och kvinna står i en trädgård och pratar med varandra.

Fotograf: Rosie Alm

Utveckla gröna och blå kvaliteter i takt med befolkningsutvecklingen

Naturen och parkerna är viktiga identitetsbärande
element som värderas högt av kommunens invånare. Utgångspunkten är att utveckling av de gröna miljöerna ska ske i samspel med bebyggelseutvecklingen. Grönska och vatten ska finnas nära bostaden och vara en framträdande
kvalitet i invånarnas livsmiljöer, både genom ekologisk funktion och upplevelsevärden. De ges utrymme genom exempelvis öppna dagvattenlösningar och mångfunktionella grönytor.

Kommunens långa strandlinje mot Mälaren är ytterligare en stor identitetsfaktor och tillgång för hela kommunen. Allmänhetens tillgång till kommunens stränder ska bibehållas och utveckling ska ske på ett varsamt sätt som värnar strandskyddets syfte. Användningen av stränderna
ska tillvaratas för att ge möjlighet till både avkoppling, aktivitet och friluftsliv samt ge goda livsvillkor för djur- och växtliv såväl på land som i vatten.

Värna värdefulla natur- och friluftsområden

Utgångspunkten är att mark- och vattenområden som hyser höga ekologiska och sociala värden
så långt som möjligt ska bevaras och förstärkas. Bevarade värdefulla naturoch friluftslivsområden ger identitet, attraktivitet och funktion och ska därför ingå som en utgångspunkt i bebyggelseutvecklingen. Vid påverkan på natur- och friluftslivsområden ska värdena kartläggas och värderas i efterföljande planering. I de undantagsfall som värdefulla naturoch friluftsområden påverkas ska anpassningar genomföras för att minimera negativ påverkan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.