Biltrafik

Bilen är en nödvändighet för många och gör vardagen enklare för invånarna i stora delar av Stockholms län, särskilt i kommunerna i länets ytterkanter. Bilen kommer fortsatt att vara ett viktigt komplement i framtida
trafiksystem.

Trafiksystemet är i flera delar av kommunen sårbart och periodvis svårframkomligt. Det är därför nödvändigt med infrastruktursatsningar på både statliga och kommunala vägar.

I de yttre kransförorterna dit Sigtuna kommun räknas, står arbetspendling med bil för 60 procent av de dagliga transporterna, vilket är 20 procent över länssnittet. Många ytterkranskommuner som expanderade kraftigt på 60- och 70-talen utformades enligt stilideal som främjar biltrafik. Kommunen verkar för att det ska bli attraktivt att resa med hållbara transportmedel och att behovet av bilresor ska minska. Satsningar på pendlarparkering, cykelparkering och påverkansarbete genom samarbete med myndigheter kan bidra till att göra bilresorna färre och kortare.

Kommunen ska verka för att underlätta för elbilar genom att tidigt i planeringen möjliggöra för laddstolpar på parkeringsplatser i nytillkomna områden och vid stora trafikalstrande målpunkter såsom pendlarparkeringar och centrumanläggningar.

Arlandas trafikförsörjning

Arlanda är Sveriges huvudflygplats och port till omvärlden. Flygplatsen trafikförsörjs i huvudsak från E4 via trafikplats Märsta och den inte helt färdigställda trafikplats Måby. Spårtrafiken leds via Arlandabanan till tre järnvägsstationer belägna under flygterminalerna. Två av stationerna är avsedda endast för snabbtåget Arlanda Express. I den tredje kan SJ och andra aktörer angöra med fjärr- och regionaltåg. Region Stockholm bedriver pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda. Andelen kollektivtrafikresande till Arlanda uppgick under 2020 till cirka 47 procent.

Även pendeltåg och SJ-tåg trafikerar Arlanda men
mot en så kallad passageavgift. Det är ett hinder för smidiga transportrörelser inom regionen att det finns en avstigningsavgift vid Arlanda. Kommunen verkar därför för att avstigningsavgiften tas bort.

Lastbilar och bilar på E4:an vid Arlanda.

Fotograf: Kari Kohvakka

Hållbara godstransporter

I Rosersberg finns stora ytor för verksamheter inom logistik och distribution. Rosersberg är i dagsläget inte utpekad som en del av den regionala stadskärnan Arlanda Märsta i RUFS 2050, men har starka kopplingar till flygplatsen och utgör en väsentlig del av kärnans funktion. Kombiterminalen utgör en del av det europeiska transportnätverket TEN-T. För att klara framtida EU-krav för godståg finns behov av att bygga ut kombiterminalen söderut.

Rosersbergs koppling till Arlanda behöver studeras ur ett internationellt perspektiv tillsammans med aktörer, myndigheter och innovationsföretag för att hitta en långsiktigt rums- och transporteffektiv helhetslösning.
Särskilt fokus bör ligga på kopplingen mellan Arlandas funktion som godshamn och Rosersbergs logistikområde med kombiterminalen. Inom stråket kan med fördel nya innovativa transportsystem prövas.

Inom den regionala stadskärnan bör en centralt placerad laddstation för godstransporters, taxiverksamheters, resenärers och pendlares behov möjliggöras. För att förverkliga detta behövs ett samarbete mellan elleverantörer, Swedavia, Trafikverket och kommunen.

I kommunen finns den allmänna farleden 921 som är en del av kommunens infrastruktur och kan utnyttjas av både person- och godstransporter.

Planeringsinriktningar för trafik och mobilitet

 • Vid utbyggnad av nya områden ska
  förutsättningar för kollektivtrafiken skapas samt gång- och cykelbanor vara i funktion vid första utbyggnadsetappen för att skapa hållbara resvanor från början.
 • Gång- och cykelnätet ska vara säkert,
  sammanhängande och ha en god framkomlighet. Utformningen av gång- och cykelnätet ska ske med omsorg om trygghet och trivsel. Vid målpunkter ska säkra, funktionella och väl utformade cykelparkeringar skapas.
 • Skolor ska förses med god kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar som möjliggör för personal och elever att resa utan bil samt för föräldrar att lämna barnen till fots eller med buss. Målet är att biltrafiken ska minska kring skolor och förskolor för en säkrare trafikmiljö.
 • Vid nyanläggning i befintligt eller av nytt gatunät ska åtgärder och utformning planeras och projekteras som beaktar trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • För att avlasta väg 263 behöver vägnätet stärkas genom Måby trafikplats utbyggnad med sydliga ramper och Aspvägens förlängning över Ostkustbanan i Märsta.
 • På Aspvägen ska trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas för säker gång- och cykeltrafik.
 • Åtgärder i åtgärdsvalsstudie för väg 263 ska genomföras. Åtgärdsförslag som kommunen tagit fram 2020 ska prövas.
 • I efterföljande planering ska det hållas öppet för möjligheten att etablera ytterligare en station med dess angöring vid Arlandabanan samt för plats för en kollektivtrafiknod som försörjer Roslagsbanan och det lokala kollektivtrafiknätet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.