Planprogram för Mer Rosersberg

Sigtuna kommun växer och det behövs nya bostäder. På ett stort område väster om järnvägen i Rosersberg utvecklas ett av kommunen största stadsbyggnadsprojekt - Mer Rosersberg.

Personer på promenad i Rosersbergs slottsträdgård

Rosersbergs slottsträdgård. Fotograf: Kari Kohvakka

Läget just nu

Planprogrammet har färdigställts.

Ett inriktningsbeslut för planprogrammet har antagits av Kommunstyrelsen den 14 februari 2021. Arbetet med planprogrammet är därmed färdigställt och avslutat. Inriktningsbeslutet innebär att planprogrammet tillsammans med samrådsredogörelsen utgör underlag och inriktning för detaljplanerna inom programområdet.

Den första detaljplanen som omfattas av området Vantarboda är under arbete och ska under våren ut på granskning

 

Om projektet

Mer Rosersberg innebär att fler bostäder skapas för människor med olika behov, betalningsförmågor och i olika faser i livet. Bostadsbebyggelsen ska bestå av varierande hustyper och upplåtelseformer och innehålla småhus och radhus såväl som flerbostadshus. Med en omfattande bostadsexploatering följer också mer service, gator, torg, grönområden och förskolor och skolor och annat som tillhör en fungerande och attraktiv stadsmiljö. Planprogrammet innehåller många parker och grönområden och ambitionen är att bygga samman och länka olika gröna rum med varandra. Arbetet med utveckling av området sker genom stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Bygg- och trafiknämnden.

Planskild korsning Slottsvägen

För att koppla samman det befintliga bostadsområdet i Rosersberg med utvecklingsområdet planerar Trafikverket, i samarbete med Sigtuna kommun, en tunnel under Ostkustbanan då järnvägen som går genom Rosersberg i nuläget en slags barriär för fordon, cyklister och gående.

Plankorsningen längs Slottsvägen vid Ostkustbanan utreddes redan år 2012 för planskildhet av Trafikverket genom en förstudie. Trafikverket önskar genom en planskild korsning ”trimma” Ostkustbanan för att säkerställa framkomlighet för tågtrafiken.

Hösten 2020 valde Trafikverket att pausa planeringsarbetet. Vi för en dialog med Trafikverket om nästa steg i planeringen för att säkerställa att en planskild koppling över järnvägen i Rosersberg ska byggas.

Planprogram för Mer Rosersberg

Planprogrammet visar på kommunens mål och visioner med området och beskriver övergripande förutsättningar för utveckling. I filmen berättar Julia Frisk, planarkitekt på Sigtuna kommun, om planerna för Rosersberg.

Tidplan

Programområdet är stort och kommer delas in i flera detaljplaner. Den andra etappen i programmet , detaljplan för Vantarboda Öppnas i nytt fönster., har påbörjats och samråd planeras hösten 2021. Den första etappen, detaljplan för Pendelvallen, har avbrutits.

Hur många bostäder kommer att byggas?

En översiktlig bedömning i planprogrammet är att ca 2500 bostäder kan byggas. Antalet bostäder och lämplig exploatering kommer att studeras mera i detaljplaneskedet, vid projektutveckling och försäljning av mark.

Vilka typer av bostäder ska byggas?

I planprogrammet föreslår kommunen ett bostadsbyggande i fyra olika karaktärsområden, med olika täthet och skala. I Rosersbergs centrala delar, stationen och området runt omkring, är bebyggelsen mer stadslik och i kvartersform. Längre bort från stationen föreslår vi hus och stadsvillor i friare form med närhet till natur och park. I områdets ytterkanter planeras det för småhus med privata trädgårdar. I Vantarboda föreslås villabebyggelse.

Hur kommer marken och bostäderna att säljas?

Kommunen jobbar med en strategi för hur marken ska att säljas. Flerbostadshusprojekten kommer i första hand att säljas genom markanvisningstävlingar, där kommunen konkurrensutsätter tomterna till marknaden och byggaktörer kommer in med gestaltningsförslag och/eller anbud. Tomter för småhus kan komma att säljas antingen genom kommunens tomt- och huskö eller via mäklare. En tredje möjlighet när det gäller småhus är att sälja mark till en aktör som får ansvaret att bygga och förmedla en större volym färdiga bostäder. Mer information kommer längre fram.

Utredningar

Utredningar kopplade till planprogrammet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Boplatsinlämningar och fossil åker Arkeologisk utredning etapp 2.pdf Pdf, 21.6 MB. 21.6 MB 2020-02-26 16.31
Naturvärdesinventering, 2019-02-22, WSP.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-02-26 16.31
Parkering i planprocessen, 2019-09-06, WSP.pdf Pdf, 974.1 kB. 974.1 kB 2020-02-26 16.31
Planprogram, trafik och parkering, 2019-09-06, WSP.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-02-26 16.31
PM - Buller och emissioner 2019-03-15, WSP.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-02-26 16.31
PM ang. arkeologisk utredning etapp 1.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2020-02-26 16.31
PM dagvattenhantering i Rosersberg, 2019-04-08, WSP.pdf Pdf, 934 kB. 934 kB 2020-02-26 16.31
PM Uppdate of bäcken hydraulic, 2019-02-12, WSP.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-02-26 16.31
PM Översiktlig VA-utredning 2018-08-13, WSP.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-02-26 16.31
PM-Geoteknik-Västra Rosersbergs_2018-09-25.pdf Pdf, 413.9 kB. 413.9 kB 2020-02-26 16.31
Rapport Skyfallsmodellering och hydraulisk modellering 2018-06-26.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-02-26 16.31
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-08-21, Sigtuna kommun.pdf Pdf, 638.2 kB. 638.2 kB 2020-02-26 16.31
Uppdatering hydraulisk modellering,2019-01-25, WSP.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-02-26 16.31
Verksamhetsutredning detaljplanearbete Rosersberg bostäder, 2018-08-27 (2).pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-02-26 16.31
Övergripande riskbedömning Rosersberg, 2019-03-15, WSP.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-02-26 16.31

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.