Detaljplan för bostäder vid Vantarboda

Varsam förtätning med friliggande enbostadshus inom den befintliga bostadbyggelsen och att i planområdets norra del möjliggöra för en låg bebyggelse bestående av småhus och radhus. Vidare syftar planen till att på var sin sida om Metallvägen möjliggöra för lägre flerbostadshus med karaktären av hus i park samt byggnation av en förskola.

Läget just nu

Ovanstående detaljplan sänds ut för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) under remisstiden 5 april till och med den 3 maj 2022.

Samråd

Detaljplanen sänds ut för samråd under remisstiden 5 april till och med den 3 maj 2022. Samrådshandlingarna finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även här:

Plankarta Pdf, 929.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter ska senast den 3 maj 2022 skriftligen komma in till kontaktcenter@sigtuna.se eller via post till:

Sigtuna kommun
Samhällsbyggnadskontoret, planenheten
Södergatan 20
195 85 MÄRSTA

Bakgrund

Planen syftar till att i områdets södra del möjliggöra för en varsam förtätning med friliggande enbostadshus inom den befintliga bostadbyggelsen och att i planområdets norra del, utmed Slottsvägen, möjliggöra för en låg bebyggelse bestående av småhus och radhus. Vidare syftar planen till att i områdets norra del, på var sin sida om Metallvägen, möjliggöra för lägre flerbostadshus med karaktären av hus i park samt möjliggöra för byggnation av en förskola. Vidare syftar planen till att skapa en mötesplats i form av en park centralt i området intill förskolan samt skapa förutsättningar för anläggning av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp och förutsättningar för en god fördröjning och rening av dagvattnet i området.

Detaljplanen är en del av det övergripande stadsbyggnadsprojektet ”Mer Rosersberg!”. Den nya bebyggelsen ska följa de karaktärsområden som anges i planprogrammet. Strategierna i planprogrammet: ”Stärk det gröna!”, ”Ett Rosersberg!” och ”Tillägg skapar mervärde!” ska appliceras i detaljplanen, tillsammans med ytterligare en strategi: ”Stärk kulturmiljön!”. Totalt planeras det för mellan 80-100 nya bostäder varav cirka 40 stycken är lägenheter i flerbostadshus.

Södra delen av planområdet är idag glest bebyggt med 10-15 villor från tidigt 1900-tal fram till sent 1900-tal. Norra delen av området består dels av åkermark med vallodling och dels av tidigare åkermark som växt igen. Södra delen av planområdet kompletteras med ett 20-tal enbostadshus. Norra delen av området bebyggs dels med småhus och radhus och dels med hus i park.

Överklagan

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Vantarboda.
Diarienummer: KS/2020:443
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Simon Sundell

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.