Detaljplan för bostäder vid Norrbacka 6:5

Detaljplanen är lokaliserad till i småhusområdet Norrbacka i norra Märsta. Planens syfte är att möjliggöra för avstyckning av Norrbacka 6:5, och byggnation av totalt tre friliggande enbostadshus på fastigheten.

Läget just nu

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har den 23 maj 2024 § 78 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Det justerade protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 30 maj 2024.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga under Handlingar och bilagor längst ner på denna sida.

Bakgrund

En av fastighetsägarna till Norrbacka 6:5 inkom 2022 med en ansökan om planbesked för att möjliggöra en avstyckning i syfte att tillskapa två ytterligare villatomter. Nuvarande plan stödjer inte fler byggrätter på fastigheten och gällande fastighetsindelningsbestämmelser omöjliggör fastighetsbildning varför en ny detaljplan behöver tas fram.

Planen syftar till att möjliggöra för avstyckning och byggnation av totalt tre friliggande enbostadshus på Norrbacka 6:5 i småhusområdet Norrbacka i norra Märsta. Planen syftar också till att möjliggöra för gemensam in- och utfart för Norrbacka 6:5; nytillkomna fastigheter och de intilliggande fastigheterna Norrbacka 3:5 och Norrbacka 3:48. Planförslaget anpassas till omkringliggande bebyggelse och angränsande naturmark.

Överklagan

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga antagandebeslutet.

Överklagande ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen, men ska lämnas in eller skickas till

SIGTUNA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
195 85 MÄRSTA

Den som överklagar ska i skrivelsen till mark- och miljödomstolen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad, med namnförtydligande samt uppgifter om postadress och telefonnummer.

Överklagan ska ha inkommit senast den 21 juni 2024. Överklagande som kommit in i rätt tid skickas vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Remiss

Detaljplanen har varit utsänd på remiss under tiden:
Samråd från och med den 9 juni till och med 29 juni 2023
Granskning från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2023

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för bostäder vid Norrbacka 6:5, omfattande fastigheterna Norrbacka 6:5 samt del av Norrbacka 3:48, Norrbacka 3:5 och Norrbacka 1:42 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.
Diarienummer: KS/2022:111
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Gerd Holgersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.