Lantbruk

Lantbruk är viktiga för samhället, de ger både livsmedel och håller våra landskap öppna. Du som bedriver lantbruk behöver dock känna till och följa de lagar och regler som finns. Här hittar du information som är bra att känna till.

Lantbruk i Sigtuna kommun kontrolleras genom regelbunden tillsyn. Vid en tillsyn kontrollerar en inspektör att du som lantbrukare följer aktuella miljöregler. Lagen om tillsyn gäller även mindre lantbruk som inte är anmälningspliktiga eller behöver tillstånd från länsstyrelsen för att driva verksamhet, till exempel mindre hästgårdar.

När tillstånd för att driva lantbruk behövs

Antal djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd. En djurenhet är ett räknemått och beräknas efter hur många och vilken typ av djur du har.

För mer information se miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stora lantbruk behöver tillstånd från länsstyrelsen

Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter klassas i miljöprövningsförordningen som en B-verksamhet och behöver tillstånd från länsstyrelsen.

Mellanstora lantbruk ska anmälas till kommunen

Ett lantbruk med minst 100 och högst 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att få driva en C-verksamhet behöver du anmäla detta.

Små lantbruk behöver inte registreras

Har du färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, räknas ditt lantbruk som en U-verksamhet. U-verksamheter har ingen anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk. Men miljöförvaltningen kan ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsynsplikt.

Tillsyn av lantbruk – så går det till

Vid ett tillsynsbesök gör inspektören en rundvandring för att titta på hur du uppfyller miljökraven, till exempel hur du hanterar kemikalier och gödsel.

Vid en tillsyn ska du också visa upp dokumentation, som till exempel sprutjournal och växtodlingsplan.

Tillsynen kan vara anmäld eller oanmäld.

Så ofta görs tillsynen

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på storleken på verksamheten och hur mycket avvikelser vi upptäcker vid en inspektion. De verksamheter som bedöms ha störst risker besöks oftare än de verksamheter som utgör mindre risk. För större lantbruk är det vanligast med en tillsyn vartannat år.

Så förbereder du dig för tillsyn

Du som bedriver lantbruk behöver ha god kännedom om de miljölagar och bestämmelser som gäller för lantbruk i Sigtuna kommun. Du behöver också arbeta aktivt med att minska riskerna för en negativ miljöpåverkan. Var förberedd genom att ha aktuell dokumentation tillgänglig.

Kostnad för tillsynen

Tillsynen finansieras genom att du som verksamhetsutövare betalar en avgift. Generellt betalar större verksamheter en årsavgift, medan mindre verksamheter betalar en timavgift.

Här kan du läsa mer om avgift och taxor.

Områden för tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyn omfattar de delar inom lantbruket som har störst inverkan på miljön. Du förbereder dig inför tillsynen genom att ha relevanta dokument redo.

Växtnäring

Sigtuna kommun är klassat som nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden har hårdare regler för lagring och spridning av stallgödsel för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav.

Du behöver bland annat

  • följa särskilda regler för spridning av gödsel
  • följa särskilda regler för lagring av gödsel
  • beräkna behovet av kväve för dina grödor.

Läs mer om växtnäring

Läs mer om växtnäring hos jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemiska växtskyddsmedel

Det finns särskilda regler kring hur du ska använda och förvara kemiska växtskyddsmedel.

Du ska bland annat

  • dokumentera din användning i en sprutjournal
  • ha godkänd utrustning för besprutning
  • förvara kemikalier och utrustning på ett säkert sätt
  • följa regler för skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag.

Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd. Om du vill använda växtskyddsmedel utanför jordbruksmark behöver du anmäla det eller ansöka om tillstånd, beroende på vilken plats det gäller.

Läs mer om säker hantering och transport av växtskyddsmedel och andra farliga kemikalier Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om växtskydd hos jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cisterner

Om du har cisterner med brandfarligt innehåll i din verksamhet kan det innebära att du måste anmäla dem till oss. Säkerställ att de uppfyller teknsika och funktionsmässiga krav.

Läs mer om cisterner Öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Som lantbrukare behöver du hantera och förvara farligt avfall så att det inte förorenar mark och vatten.

Du behöver bland annat

  • ha regelbunden hämtning av farligt avfall
  • visa transportdokument från hämtningarna i samband med inspektion
  • göra anteckningar över vilka typer och mängder av farligt avfall du har och hur ofta det behöver hämtas.

Läs mer om avfall Öppnas i nytt fönster.

Verkstad och kemikalier

Om du har en verkstad i ditt lantbruk och den har golvbrunnar till avlopp behöver du tänka på hur du förvarar kemikalier så att de inte förorenar mark och vatten.

Om verkstaden är kopplad till en oljeavskiljare behöver du tömma oljeavskiljaren regelbundet.

Läs mer om avlopp och oljeavskiljare Öppnas i nytt fönster.

Hantering av döda djur

På grund av risk för smitta och förorening ska lantbruksdjur som får, gris och ko skickas till en godkänd anläggning för hantering.

Läs mer om hantering av döda djur Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om animaliska biprodukter hos jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll – rutiner för att minska miljöpåverkan

Alla som driver lantbruk, oavsett storlek, ska regelbundet kontrollera och planera åtgärder för att förebygga skadliga effekter på miljön. Det kallas att genomföra egenkontroll.

En egenkontroll innebär att du ska identifiera de områden i din verksamhet som har störst risker för miljöpåverkan och ta fram rutiner för att minska riskerna.

Du ska också följa upp hur rutinerna fungerar och fundera över hur de kan förbättras. Vid en tillsyn ska du kunna redogöra för vilka rutiner du har och hur din plan för förbättringsåtgärder ser ut.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.