Säker hantering och förvaring av kemikalier

Kemikalier kan vara mycket skadliga för både människa och miljö. Därför gäller särskilda regler vid transport, hantering och förvaring av kemikalier.

Transport av kemikalier

Alla som transporterar kemikalier som klassas som farligt gods omfattas av vissa regler i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

För att vara säker på att du uppfyller de kravs som ställs och för att ansöka om Transportintyg för farligt gods besök Länsstyrelsens webbplats.

Om transport och hantering av avfall på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giltig behörighet och spridningsutrustning

Den som yrkesmässigt sprider kemiska bekämpsningsmedel (klass1 eller 2) utomhus, ska ha giltig behörighetsutbildning.

Om spridning av bekämpningsmedel och behörighetsubildningen på Jordbruksverkets webblats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsavstånd

Vid rengöring och sprutning ska ett anpassat skyddsavstånd hållas till alla ytvatten och dricksvattenbrunnar, så att bekämpningsmedel inte kan sköljas ned i till exempel vattendrag vid regn.

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Två meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
  • Sex meter till sjöar och vattendrag (åar, bäckar och diken som någon gång är vattenförande) räknat från den strandlinje som råder när vattenytan är som högst under året eller strandbrinkens överkant.
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Lutar marken mot vattendraget bör man öka skyddsavståndet.

Utöver det fasta skyddsavståndet ska den som sprider växtskyddsmedel alltid bestämma och hålla ett anpassat skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark för att förhindra att till exempel vinden kan sprida bekämpningsmedel där det inte är tänkt.

Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen. Särskild hänsyn ska tas till bland annat vind och övriga väderförhållanden, spridningsområdets utbredning i vindriktningen, växtskyddsmedlets egenskaper och omgivningens känslighet för medlet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.