Växtnäring

Sigtuna kommun är klassat som nitratkänslig område. Det innebär att du som lantbrukare bland annat behöver följa hårdare regler för spridning och lagring av gödsel.

Gödsel

Lagra gödsel

Gödsel ska lagras så att det inte kan rinna ut eller läcka till omgivningen. Om gödsel lagras i brunn krävs det att det finns ett stabilt svämtäcke eller annan täckning.

För att du ska kunna sprida stallgödsel vid lämpliga tidpunkter behöver du ha plats att förvara det. Hur stor lagringskapacitet du ska ha beror på hur många och vilken typ av djur du har. Stukalagring får inte räknas in i lagringskapaciteten.

Sprida gödsel

Det finns begränsningar för hur mycket fosfor du får sprida på din jordbruksmark. Om du har djur behöver du ta reda på hur stor spridningsareal du behöver för att du inte ska sprida för mycket fosfor på din jordbruksmark. En rekommendation är att du som lantbrukare gör en markkartering vart tionde år.

För att beräkna grödans behov av kväve ska du upprätta en växtodlingsplan. Växtodlingsplanen ska sparas i sex år

Växtodlingsplanen ska innehålla en uppskattning av

 • din förväntade skörd
 • stallgödselns långtidseffekt
 • förfruktseffekt
 • eventuell kväveleverans från mulljord
 • mängden kväve som du planerar att tillföra genom stallgödsel eller andra organiska gödselmedel.

Håll koll på datum

Mellan 1 augusti och 31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller inför höstsådd. Grödorna ska vara avsedda för övervintring och får inte vara en fånggröda.

Under oktober månad får du sprida fastgödsel i växande grödor och på obevuxen åkermark. Fastgödsel från fjäderfän får du bara sprida i växande grödor. Fastgödsel är gödsel som du kan stapla i en hög som är minst 1 meter utan stödvägg. Om du sprider fastgödseln på obevuxen åkermark under oktober ska du bruka ner gödseln till minst 10 centimeters djup inom 12 timmar från spridningstillfället.

Mellan 1 november och 28 februari är det förbjudet att sprida gödsel.

Här får du inte sprida gödsel

I nitratkänsliga områden får du inte sprida gödsel på jordbruksmark som

 • är vattenmättad eller översvämmad
 • är täckt av snö
 • är frusen
 • ligger närmare än 2 meter från en åkerkant som gränsar till en sjö eller vattendrag
 • lutar mer än 10 procent mot ett vattendrag eller en sjö
 • ligger inom vattenskyddsområde
 • är ängs- eller betesmark och om det kan skada natur- och kulturvärden.

Läs mer om växtnäring hos jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportera gödsel

Du som har ett jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter behöver dokumentera transporten.

Följande uppgifter behöver finnas med i dokumentationen

 • datum
 • mängd
 • gödselslag
 • leverantör och mottagare
 • mängden fosfor, alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Anteckningarna ska sparas och finnas tillgänglig under minst 6 år.

Läs mer om transport av gödsel hos jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gödselkartan - skänk, sälj eller hämta hästgödsel

Gödselkartan är ett verktyg där du som har hästgödsel - och du som vill ha hästgödsel - kan hitta varandra. Du registrerar dig enkelt som leverantör eller mottagare. Sen letar du upp en motpart i kartan. En vinst för båda parter och i förlängningen även en vinst för miljön.

Gödselkartan är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Upplands-Bro kommun och Håbo kommun.

Läs mer om Gödselkartan hos Upplands-Bro kommun Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun är personuppgiftsansvarig och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Sprida avloppslam på jordbruksmark

Avloppsslam ska vara behandlat för att minska risken för smittspridning. Obehandlat slam får dock användas om det brukas ned inom ett dygn och inte leder till oägenhet. Vid tillsyn behöver du som sprider slam kunna redovisa nedanstående för bygg- och miljöförvaltningen.

Avloppslam får inte användas på på

 • betesmark, åkermark som ska betas eller skördas vall på inom 10 månader från spridningstillfället
 • på mark med odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (undantaget frukt på träd)
 • på mark där man kommer att odla bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa och där man räknar med skörd inom 10 månader.

Avloppsslam får inte heller användas om halten av en eller flera metaller i åkermarken överstiger de värden som anges i Naturvårdsverkets föreskrift. Avloppsslam får inte tillföra åkermarken mer metaller än de gränsvärden som anges i Naturvårdsverkets föreskrift vad gäller årlig tillförsel eller total mängd. 

Lagkrav

När avloppsslam ska användas inom jordbruket
måste det

 1. klara kraven på innehåll av tungmetaller som anges i förordning (SFS 1998:944) om förbud
  m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (§ 20)
 2. användas i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om
  miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, och
 3. användas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd av miljön,
  särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

Krav på provtagning

Vid spridning av avloppslam på jordbruksmark behlöver slammet vara certifierat och analyserat på:

torrsubstanshalt och glödgningsförlust

 • pH
 • totalfosfor
 • totalkväve
 • ammoniumkväve
 • bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.

När en anmälan krävs

För att sprida naturligt gödsel, flytgödsel eller slam inom område med detaljplan eller närmare sådant område än 500 meter krävs att anmälan görs.

Avgift och taxor

Här kan du läsa mer om avgift och taxor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.