Djur

Djur är glädje, ansvar och liv. Som djurägare behöver man veta vad som gäller både för djurens och för andra invånares bästa.

Innehåll på denna sida

Katt

Det är kattägarens ansvar att se till att katten inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Samtidigt så visar rättspraxis (vägledande avgöranden i domstol) att katter har rätt att röra sig fritt utomhus.

Varje fastighetsägare har dessutom ett ansvar att freda sin egendom.

Vem har frågan?

Vilken myndighet som har hand om problem som gäller katter beror på problemets karaktär.

Höns

Om du vill ha höns och bor i ett detaljplanelagt område, eller ett område med områdesbestämmelser, måste du söka tillstånd för att få hålla höns. I ansökan ska även hönshusets och rastgårdens utformning och placering på tomten beskrivas. Om du inte själv äger fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas.

Tala med grannarna

Även om du har fått tillstånd att ha höns kan ytterligare krav komma att ställas om hönsen orsakar klagomål från dina grannar. Det kan därför vara bra att prata med grannarna innan du skaffar hönsen – det förebygger senare klagomål och irritation.

Om vi bedömer att grannars klagomål är berättigade är det du som hönsägare som får betala kommunens handläggning av ärendet.

Tips till dig som vill hålla höns i trädgård

Vare sig du bor inom eller utanför detaljplanelagt område är det bra att tänka på:

 • Att fodret ska förvaras så att det inte drar till sig råttor och andra skadedjur.
 • Att tuppar som gal under tidiga morgnar kan upplevas som störande.
 • Att lukten av hönsgödsel kan upplevas som störande.
 • Att hönsen inte ska sprätta i grannarnas trädgårdar utan grannarnas tillåtelse.

Nedgrävning av häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till förbränning hos en godkänd mottagare, men för hästar gäller ett undantag. De kan grävas ned om man följer kommunens anvisningar.

Kontakta kommunen för att ansöka om tillstånd för att gräva ner en död häst.

Vid planerad avlivning är det bra om du kontaktar oss i god tid innan. Vi vill ha information om:

 • Hur nedgrävningen ska ske enligt nedanstående kriterier vid val av plats.
 • En karta med platsen markerad.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Anledningen till att häsen avlidit.

Tänk på följande vid val av plats:

 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Kontrollera noggrant att inga dricksvattenbrunnar finns i vattnets strömningsriktning (nedströms).
 • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 m från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
 • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus och plats för djurhållning.
 • Jorden bör vara väldränerad. Hästen får inte hamna under grundvattenytan.
 • Marken bör vara plan, sluttningar bör undvikas.
 • Den grop som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord ovan. Detta innebär att för en normalstor häst bör gropen vara ca 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup.
 • Graven ska täckas med jord som packas ordentligt, så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret.
 • Platsen bör märkas ut, till exempel med en stor sten.
 • Transport till platsen måste kunna ordnas på ett säkert sätt.
 • Om hästen ska grävas ned på annans mark behövs markägarens godkännande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.