God man

I föräldrabalken (FB) står det: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, ordna en god man för honom eller henne" (11:4 FB)

Godmanskap anordnas av tingsrätten. Det är också rätten som förordnar god man i samband därmed. Sker byte av god man senare, är det överförmyndaren som förordnar den nye gode mannen.

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för huvudmannen (= den som inte själv kan tillvarata sina intressen). Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga fastän han har en god man.

Anmälan, som skickas till överförmyndaren, bör innefatta en social utredning eller annan skrivelse som visar varför man önskar god man. Om det är möjligt skall huvudmannen samtycka till att få god man. En ansökan eller ett uttalande från anhöriga är bra för snabb hantering vid tingsrätten. Det krävs alltid ett läkarintyg som styrker behovet av god man.

Huvudman = Den som har god man

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Gemensam överförmyndar- nämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby

Gemensam överförmyndar- nämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby