Publicerad:

Fortsatta insatser för att minska och motverka segregationen

Det kommunövergripande och högt prioriterade arbetet med Samhällsbyggnadslyftet fortsätter i Sigtuna kommun. Nu har beslut tagits om att tre sociala insatser ska förlängas och att nya sociala insatser ska tas fram. Insatserna bidrar till att stärka levnadsvillkoren, gemenskapen och tryggheten i hela kommunen.

Tre kvinnor i svarta jackor med ordet Stadsdelsmamma på ryggen

Foto: Sigtuna kommun

Syftet med Samhällsbyggnadslyftet är att minska och motverka segregationen i kommunen samt stärka hela kommunens attraktivitet. Som en del i detta arbete har kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 9 oktober 2023 beslutat att tre av de sociala insatser som sedan tidigare pågår inom Samhällsbyggnadslyftet ska förlängas och att nya sociala insatser ska tas fram. Målet är att insatserna på olika sätt ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra barns uppväxtvillkor, stärka förtroendet för myndigheter samt öka tryggheten i kommunen.

Elin Lundkvist är chef för avdelningen för ekonomi och styrning i Sigtuna kommun som har ansvar bland annat för kommunens övergripande arbete för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Hon berättar:

De sociala insatserna som vi hittills har genomfört och varav några nu förlängs gör det möjligt för Sigtuna kommun att nå flera olika målgrupper på helt nya sätt. Vi har kunnat testa nya vägar och ser många goda resultat från insatserna, vilket är glädjande. Jag ser fram emot att det arbetet kan fortsätta under 2024.

De tre sociala insatser som förlängs är:

Steg mot försörjning

Insatsen förbättrar stödet för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under projektets gång har vi infört en ny arbetsmetod med fokus på samverkan mellan förvaltningar. Det har gett fler invånare möjligheten att komma ut i studier och arbete. Under det kommande året kommer vi att fördjupa arbetet och förhoppningsvis nå ännu fler som behöver den här typen av stöd.

Stadsdelsmammor

För den här insatsen har vi anställt en grupp kvinnor födda i andra länder än Sverige med uppgiften att nå ut till, hjälpa och stötta invånare i kommunen med liknande bakgrunder. Stadsdelsmammorna fungerar som bryggor mellan invånare och kommunen. De stöttar och vägleder, anordna aktiviteter och finns på plats i olika delar av kommunen.

Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet

Genom den här insatsen har vi kunnat satsa på utökade aktiviteter som bidrar till trygga platser för möten och gemenskap i Valsta genom Brobygget och mötesplatsen i Valsta. Brobygget möjliggör tillsammans med Fritidsbanken för kostnadsfria sport- och fritidsaktiviteter på Valsta torg. Mötesplatsen i Valsta är en mötesplats inne i Valsta Centrum där invånarna kan ta del av allt från invånarservice till upplevelser och lärande.

Utöver de tre pågående insatserna ska vi också utveckla en eller flera nya insatser. I utformningen av dessa ska fokus särskilt ligga på kommunens samverkan med externa aktörer. Nu när budgeten för Samhällsbyggnadslyftet 2024 är beslutad så kommer vi att kunna påbörja det arbetet.

Vi håller just nu på att ta fram underlag och idéer för nya insatser som förhoppningsvis kan antas i kommunstyrelsen i början av nästa år och därefter omsättas i praktisk verksamhet, avslutar Elin Lundkvist.

Utöver sociala insatser består satsningen Samhällsbyggnadslyftet även av en ny inriktning för samhällsplaneringen. Den handlar bland annat om att minska andelen hyresrätter och prioritera byggandet av bostadsrätter och egna hem i kommunen. Tanken med det är att uppnå en större balans mellan boendeformerna. Samhällsplaneringen ska också bidra till trygga livsmiljöer, mötesplatser och ett differentierat näringsliv.

Mer information om Samhällsbyggnadslyftet