Granbarkborre

Granbarkborren är en naturlig del av vår fauna och den angriper stressade granar. Efter till exempel stormar, då många träd skadas, kan man se ökade angrepp av granbarkborre.

Närbild på skadeinsekten granbarkborre. En brun/svart liten insekt som angriper och tar död på granar.

Fotograf: Mostphotos

Så har den etablerat sig

Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket medförde att granarna blev väldigt ”stressade” och kunde inte producera kåda, vilket är deras försvar mot skadeinsekter. Granbarkborren fick då bra förutsättningar att angripa stora bestånd av granar och göra stor skada. Stormen Alfrida under januari 2019 medförde ännu större andel skadad skog och i sin tur ännu bättre förutsättningar för granbarkborren.

För att förstå hur stor skada granbarkborre har gjort på skogen i Sverige de senaste åren kan man visa på att mellan åren 1950–2017 uppgick skadorna av granbarkborre på skogen till ungefär 10 miljoner skogskubikmeter. Skadorna av granbarkborre 2018–2020 uppgick till ungefär 18 miljoner skogskubikmeter.

Vårt arbete med att bekämpa granbarkborren

Alla skogsägare, inklusive kommunen, ansvarar för att följa skogsvårdslagen. Den reglerar hur man ska hantera skogen samt hur man bekämpar eventuella skadeinsekter.

Sigtuna kommun fokuserar främst på att ta ner riskträd längs med vandringsleder, vägar och bebyggelse. Vi arbetar även med kartläggning av granbarkborreangrepp i kommunägd skogsmark. Det innebär att vi söker av riskområden och planerar därefter lämpliga åtgärder. Det kan innebära att vi

  • Tar ner individuella risktråd och tar bort barken eller tar bort träden från platsen.
  • Avverkar och tar ut en större mängd angripna träd för att förhindra spridning.
  • Avverkar träd för att skapa förutsättningar för en livskraftig skog

Kvarlämnade träd

Helt döda och torra träd kan ibland sparas i skogsområdena då de inte utgör lika stor risk för spridning av granbarkborre och kan vara bostad för andra insekter som äter granbarkborre.

Granbarkborre i naturreservat

I kommunens naturreservat följer vi föreskrifterna och gör noga avvägningar inför varje åtgärd så att naturreservatets natur- och friluftsvärden påverkas på lite som möjligt

Hur känner man igen träd som angripits?

Ser du gamla döda granar kan du utgå från att de blivit angripna tidigare år. Nya angrepp kan du se genom att titta på stammarna och se borrhål, ett kanelfärgat borrmjöl samt gröna barr under granen. Det kan dock vara svårt att skilja på angrepp från granbarkborren och angrepp från andra insekter, som inte tar död på träden.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. I arbetet med att bekämpa granbarkborren så berörs mål 11– Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.