Granbarkborre

Granbarkborren är en naturlig del av vår fauna som angriper stressade granar. Efter till exempel stormar, då många träd skadas, kan man se ökade angrepp av granbarkborre.

Närbild på skadeinsekten granbarkborre. En brun/svart liten insekt som angriper och tar död på granar.

Fotograf: Mostphotos

Så har den etablerat sig

Sommaren 2018 var extremt varm och torr, vilket medförde att granarna blev väldigt stressade och kunde inte producera kåda, vilket är deras försvar mot skadeinsekter. Granbarkborre fick då bra förutsättningar att angripa stora bestånd av granar och göra stor skada. Stormen Alfrida under januari 2019 medförde ännu större andel skadad skog och i sin tur ännu bättre förutsättningar för granbarkborren.

För att förstå hur stor skada granbarkborre har gjort på skogen i Sverige de sista åren kan man visa på att mellan åren 1950–2017 uppgick skadorna av granbarkborre på skogen till ungefär 10 miljoner skogskubikmeter. Skadorna av granbarkborre 2018–2020 uppgick till ungefär 18 miljoner skogskubikmeter.

Vårt arbete med att bekämpa granbarkborren

Vi har gjort en övergripande kartläggning av granbarkborreangrepp i kommunägd skogsmark. Under vintern och våren har avverkning av riskträd längs med vandringsleder, vägar och bebyggelse påbörjats. Det arbetet kommer att fortsätta framöver.

Sommaren 2021

Under maj och juni 2021 genomförs en mer detaljerad inventering av nya angrepp av granbarkborre. Det innebär att vi söker av områden med tidigare angrepp, söker av området, markerar angripna träd, avverkar träden och tar bort barken eller tar bort träden från platsen. Helt döda och torra träd kan sparas i skogsområdena då de inte längre är intressanta för granbarkborre och kan vara bostad för andra insekter som äter granbarkborre.

Arbetet framöver

Alla skogsägare, inklusive kommunen, ansvarar för att följa skogsvårdslagen. Den reglerar hur man ska hantera skogen samt hur man bekämpar eventuella skadeinsekter.

Kommunen kommer under året 2021 att fortsätta med inventering för att minimera risken för större angrepp. En planering och prioritering av kommande arbeten kommer också genomföras under året.

Hur känner man igen träd som angripits?

Ser man gamla döda granar kan man utgå från att de blivit angripna tidigare år. Nya angrepp kan man se genom att titta på stammarna och se borrhål, ett kanelfärgat borrmjöl samt gröna barr under granen. Det kan dock vara svårt att skilja på angrepp från granbarkborren och angrepp från andra insekter, som inte tar död på träden.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. I arbetet med att bekämpa granbarkborren så berörs mål 11– Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.