Fälla träd

Träd har en betydelsefull roll i staden bland annat för det lokala klimatet, den biologiska mångfalden och som identitetsskapare. Det finns regler för att fälla träd och här kan du läsa om vad som gäller.

Fälla träd på kommunal mark

Fastighetsägare som av någon anledning önskar få naturmark gallrad eller träd nedtagna på kommunens mark ska lämna in en skriftlig ansökan till kommunen.

I ansökan ska ett skriftligt medgivande från berörda grannar bifogas. Ansökningar som inkommer mellan den 15 oktober och den 15 mars bedöms inom 10 arbetsdagar. Inkommer de efter den 15 mars bedöms de efter 15 oktober.

Vi gör en sammanvägd bedömning av de olika intressena, de allmänna och de enskilda, och avslår eller tillstyrker ansökan med motivation. Denna bedömning utförs alltid på plats och säkerhetsrisker prioriteras. Vid tillstyrkan utförs gallrings- eller trädfällningsarbetena i huvudsak under vintersäsong.

Farliga träd eller andra akuta säkerhetsrisker besiktigas för bedömning av åtgärd senast tre arbetsdagar efter anmälan.

Marklov kan krävas för fällning av träd

Att fälla träd inom detaljplanelagt område kan vara förbjudet eller kräva att man söker marklov från kommunen.

För att ansöka om marklov för att fälla träd kan du använda vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler för Sigtuna stad

Ett exempel är Sigtuna stadskärna med sina gamla, låga hus, lummiga trädgårdar och unika stadsplan som är en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse. Därför är det viktigt att stadens karaktär bevaras och skyddas. Bebyggelse, stadsmönster men även de många äldre träd som växer i staden har betydelse för denna karaktär. Sigtuna kommun antog därför 1996 trädfällningsbestämmelser (marklov) för stadskärnan för att förhindra att trädbeståndet på privatägd mark ska försvinna.

Därför är träd viktiga

Träd är viktiga för att reglera vattennivån i marken och ger skugga och svalka under varma sommardagar. Träd renar också luften och har en dokumenterat positiv inverkan på människors hälsa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.