Skolval

Varje år genomför vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten ett skolval. På denna sida kan du hitta information om skolval, samt ta del av kommunens riktlinjer kring skolval.

Skolvalet inför läsåret 2024 / 2025 är nu stängt

Placeringsbesked

Alla elever har nu fått en skolplacering. Placeringsbeskedet skickas hem med post och går även att se i webbtjänsten Mitt skolval. Logga in i Mitt skolval för att se ditt barns placering.

Har ditt barn inte fått plats på den skola ni har önskat kan beslutet komma att ändras under april om platser blir lediga på den önskade skolan. Ni kommer i så fall att bli kontaktad av handläggare.

Ansökan om skolbyte kan tidigast göras från och med maj månad.

Tidslinje skolvalsprocess

 • December - nämndbeslut om riktlinjer för skolval och skolplacering. Brev till vårdnadshavare som ska göra skolval.
 • Januari - ansökningsperiod.
 • Mars - besked om skolplacering.
 • Maj - har du inte fått plats på önskad skola kan ni här ansöka om skolbyte.
 • Juni - välkomstbrev från skola där eleven ska börja.
Skolvalsprocess i bild

Skolval - så här går det till

Film med textning på finska

Film med textning på arabiska

Skolungdomar går i korridoren. Foto Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Foto: Lieselotte Van der Meijs/Astrakan Images AB/Johnér

Val av skola

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år
de fyller sex år och skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen och sedan i
grundskolan. Utgångspunkten är att en elev ska placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Sigtuna kommun
försöker så långt som det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål om
skola. Om en skola inte har plats för alla elever placeras eleven vid en alternativ skola
nära hemmet.

I Sigtuna kommun görs skolval inför start i förskoleklass och årskurs 7 och görs via
en e-tjänst via Sigtuna kommuns webbplats. Önskas plats i en skola vid övriga
årskurser kan ansökan om skolbyte göras. Om en elev flyttat till kommunen ska en
ansökan om skolplacering göras. Alla barn i Sigtuna kommun har rätt till en plats i en
kommunal skolenhet. Sigtuna kommun har därmed en skyldighet att anordna en
skolplacering vid någon kommunal skolenhet i kommunen.

Dessa riktlinjer gäller barn och elever folkbokförda i Sigtuna kommun och som
önskar gå i en kommunal skolenhet med förskoleklass och/eller grundskola.

Skolval till fristående skola

De fristående skolorna i Sigtuna kommun har sina egna regler för placering och urval.
Önskas skolgång i en fristående skola görs ansökan direkt till den fristående skola där
vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Sigtuna kommun handlägger inte
skolplaceringar vid fristående skolor.

Undantag för den fristående skolan Väringaskolan

Nytt för i år är att den fristående skolan Väringaskolan samkör skolvalet till förskoleklass med Sigtuna kommun inför skolstart 2024. Vårdnadshavare som önskar skolplacering för sitt barn i förskoleklass i Väringaskolan ska ansöka om skolplacering via Mitt skolval och välja Väringaskolan som önskad skola. Barnet behöver stå i kö till skolan för att kunna få erbjudande om plats där. Väringaskolan har sina egna regler för urval. Kontakta Väringaskolan för mer information om skolans antagningsregler.

Observera att detta enbart gäller friskolan Väringaskolan och till förskoleklass. Önskas skolgång i en annan fristående skola ska ansökan göras direkt till den fristående skolan.

Skolval och rätt till skolskjuts

En del barn kan vara berättigade till skolskjuts till en kommunal skola nära hemmet. Väljer du som vårdnadshavare en kommunal skola som ligger längre bort från hemmet än den skola där kommunen skulle ha placerat barnet dvs anvisad skola, så har ditt barn ingen automatisk rätt till skolskjuts.

Skolskjuts beviljas om eleven har ett gång- eller cykelvägsavstånd mellan bostaden och anvisad skola som är längre än:

 • tre kilometer i skolår F-3
 • fyra kilometer i skolår 4-6
 • fem kilometer i skolår 7-9/10

Anpassad grundskola

Mottagande till anpassad grundskola sker genom en särskild handläggning på förvaltningen.

Riktlinje för skolval och skolplacering Pdf, 311.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Placering i förskoleklass och grundskola

Kriterier vid skolplacering i förskoleklass

I Sigtuna kommun sker skolvalet till förskoleklass och till årskurs 7 och kriterierna
för placering skiljer sig åt. Kriterierna tillämpas i fallande ordning (1-3). Sigtuna
kommun har beslutat om följande kriterier vid placering i förskoleklass:
1. Syskonförtur
2. Relativ närhet
3. Utslagspoäng

Kriterier vid skolplacering i årskurs 7

I Sigtuna kommun sker skolvalet till förskoleklass och till årskurs 7 och kriterierna
för placering skiljer sig åt. Kriterierna tillämpas i fallande ordning (1-2). Sigtuna
kommun har beslutat om följande kriterier vid placering i årskurs 7:

1. Relativ närhet
2. Utslagspoäng

Särskilt om skolplacering för barn vid omsorg på obekväm tid

Barn som går på omsorg på obekväm tid vid Lyan har garanterad plats vid Norrbacka skola. Detta förutsatt att vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta nyttja kväll- och/eller nattomsorg. Om vårdnadshavare önskar plats på en annan skolenhet så kan plats inte garanteras på Norrbackaskolan.

Urvalsgrunderna

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att en elevs avstånd från hemmet till den önskade skolan och till en närliggande skola jämförs med andra elevers motsvarande avstånd. Sigtuna kommun tillämpar relativ närhet i förhållande till en referensskola. Referensskolan utgörs alltid av den skola som ligger närmast elevens hem utom i det fall den närmsta skolan också är den valda skolan. I ett sådant fall utgörs referensskolan av den skola som ligger näst närmast elevens hem. Referensskolan fastställs utifrån elevens folkbokföringsadress. Referensskolan innebär inte att eleven är garanterad placering vid den skolenheten.
Om två eller fler elever söker en skola och den önskade skolan inte har plats för alla mäts avståndet från elevernas folkbokföringsadress till den sökta skolan och till elevernas referensskola. Avståndet till referensskolan subtraheras (minskas) med avståndet till den sökta skolan. Den elev som får det högsta värdet får platsen, det vill säga eleven som får det längsta relativa avståndet tilldelas då platsen. Avståndet mäts på gång- eller cykelvägar och inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Elever som går i årskurs 6 i en F-9 skola har rätt att gå kvar på sin nuvarande skola i årskurs 7.
Oavsett om ni vill gå kvar i er nuvarande skola eller önskar en annan skola inför årskurs 7 behöver ett skolval göras.

Syskonförtur – gäller endast vid skolvalet till förskoleklass

Syskonförtur i skolvalet till förskoleklass tillämpas om eleven har syskon i förskoleklass/årskurs 1-5 i den önskade skolan.
Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma folkbokföringsadress (juridiska syskon som icke-juridiska syskon). Syskonförtur gäller även juridiska syskon boende på olika adresser.

Utslagspoäng

När ingen av de föregående kriterierna kan urskilja vem eller vilka elever som ska erbjudas en plats avgör utslagspoäng vem som har mest rätt till en plats på skolan. Elever med lägre utslagspoäng får en bättre prioritet.
Systemet som Sigtuna kommun använder för skolvalet tilldelar slumpmässigt varje elev ett visst utslagspoäng. Denna utslagspoäng tilldelas per automatik av systemet och inget som tilldelas manuellt.

Om vårdnadshavaren inte gör ett val?

Förskole- och grundskolenämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan.
Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet
trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon
anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa är inte överens om
valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt eller giltigt skolval
placeras barnet på en skola nära hemmet. Samma gäller om Sigtuna kommun inte kan tillgodose någon av vårdnadshavarnas val.

En skola nära hemmet definieras i Sigtuna kommun som:

 • 3 km mellan skola och hem för elever i förskoleklassen till årskurs 3
 • 4 km mellan skola och hem för elever i årskurs 4 till 6
 • 5 km mellan skola och hem för elever i årskurs 7 till 9

Om det inte finns någon skola inom angivet avstånd för elever i förskoleklass – årskurs 6, är en skola nära hemmet den närmsta skolan från elevens folkbokföringsadress. För elever i årskurs 7-9 är en skola nära hemmet i sådana fall den närmsta eller näst närmsta skolan.

Vad händer i kommunala skolor efter att en elev har placerats?

När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i organisatoriska och pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och gruppsammansättning, lärare eller pedagogisk inriktning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.