Skolskjuts

Här kan du läsa om vem som kan få skolskjuts och vilka regler som gäller.

Ansökan om skolskjuts

Kom ihåg att ansöka i tid om eleven börjar på ny skola och uppfyller grundregeln för skolskjuts.

 • Senast 30 april måste ansökan komma in för att garantera att SL kortet hinner postas ut innan skolstart eller att den beställda skolskjutsen ska hinnas beställas.
 • Det är längre handläggningstider under sommaren!
 • Vi kan inte garantera skolskjuts till skolstarten om ansökan kommer in senare än 30 april!
 • Om eleven redan har ett giltigt skolskjutsbeslut så gäller det fortfarande om eleven går kvar på samma skola och bor på samma adress som när beslutet togs.

Hur?

Du gör ansökan åt ditt barn via e-tjänsten. Det är en elektronisk ansökan där ni fyller i personuppgifter och anledning till att eleven behöver skolskjuts. När ni skickat in ansökan får ni ett kvitto på att ansökan är mottagen.

Ansökan

Målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara längre än 14 arbetsdagar. Det betyder att ditt ärende kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta något längre tid beroende på hur många ärenden som ska hanteras under samma period.

Skolskjutsbesluten mejlas eller postas ut. Elever som blivit beviljade SL-kort får dem hempostade om inget annan sägs.

Vi har möjlighet att bevilja skolskjuts för mer än ett läsår i taget. I beviljade beslut framgår hur länge eleven har fått skolskjuts. Har eleven redan ett giltigt beslut så behövs ingen ny ansökan göras. Endast vid eventuella förändringar exempelvis vid flytt eller byte av skola behövs en ny ansökan. Läs gärna igenom frågor och svar i texten nedan innan du skickar in din ansökan.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är resor för en elev i grundskolan mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten utifrån längden till närmaste skola, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan vara med lokaltrafiken och SL-kort, beställda skolbussar eller taxi beroende på elevens adress och personliga behov.

Vintertidtabell för SL:s bussar

Gå in i SL:s reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se vad som gäller för ditt barns buss.

Skolskjuts beviljas ej i förskolan

Då förskola är en frivillig, icke-skolpliktig verksamhet, har barn i förskola inte rätt till skolskjuts.

Grundregeln för skolskjuts

Elever som går i en grundskola eller anpassad grundskola där kommunen har placerat dem (anvisad skola) har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts tur och retur mellan hem och skola. Om sådan skjuts behövs med hänsyn till avståndet mellan hemmet och skolan, trafikförhållanden, eller elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Elevens bostadsadress ska ligga i Sigtuna kommun och bedömningen görs mot den närmsta kommunala skolan där kommunen har erbjudit eleven en skolplats utifrån elevens adress.

Om eleven har rätt till skolskjuts till den närmaste kommunala skolan, kan samma skolskjuts behållas även till en vald skola om det inte medför några extra kostnader för kommunen.
Fullständiga riktlinjer för skolskjuts Pdf, 417.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avståndet

Skolskjuts beviljas om avståndet mellan elevens hem och närmaste kommunala skola är minst:

 • 3 km för elever i förskoleklass och upp till och med årskurs 3
 • 4 km för årskurs 4-6
 • 5 km för årskurs 7-9/10

Trafikförhållanden

Om elevens väg till skolan är under avståndgränsen men klassas som trafikfarlig eller riskfylld görs en individuell bedömning vid varje enskilt fall. Vårdnadshavarens ansvar vägs också in i vad som är ett rimligt föräldraansvar ifråga om att vid behov följa barnet till skolan eller till hållplatsen.

Funktionshinder eller annan särskild omständighet

Elever i grundskola eller anpassad grundskola kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter (längre än 12 veckor) beviljas skolskjuts efter individuell prövning. Behovet ska kunna styrkas med intyg från läkare, psykolog eller liknande. Intyget lämnas in i samband med ansökan.

Beslut om skolskjuts

Skolskjuts kan beslutas för mer än ett läsår i taget. I beslutet framgår hur länge eleven kommer att få skolskjuts. Har eleven redan ett giltigt beslut behöver ingen ny ansökan göras inför nytt läsår om det är samma förutsättningar. Beslutet gäller inte om förutsättningarna är förändrade som till exempel flytt eller byte av skola.

Vanliga frågor om skolskjuts

Kan elever få skolskjuts till en skola i en annan kommun?

Om eleven har rätt till skolskjuts till den erbjudna skolan (där kommunen placerat eleven) exempelvis på grund av avståndet mellan hem och skola, behålls samma rätt till skolskjuts vid val av en annan skola, om det inte medför några merkostnader för kommunen. Till exempel om eleven skulle beviljats ett SL-kort till sin närmaste skola men har valt en skola i en annan kommun, så har eleven rätt att få ett SL-kort även då.

En elev som med stöd av skollagen 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller elever som bor i kommunen.

Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

Kan mitt barn få tillfällig skolskjuts i samband med ett olycksfall?

Skolskjuts beviljas inte vid tillfälliga funktionshinder till följd av olycksfall på fritiden eller efter operation med anledning av olycksfall. Med tillfälliga funktionshinder menas sådana som har en varaktighet understigande 12 veckor. Eventuell transport till/från skolan får i dessa fall organiseras av vårdnadshavaren, eventuellt i samråd med försäkringsbolag. Om olyckan skett under skoltid ska skadan anmälas till Sigtuna kommuns Olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget tar beslut om eventuella taxiresor mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet.

När behövs intyg?

Särskilda skäl för skolskjuts som grundar sig på elevens funktionshinder eller funktionsnedsättning ska styrkas med intyg från läkare, skolpersonal eller annan person med kompetens och kunskap om elevens särskilda behov av transport.

Tänk på att ett intyg behöver visa just elevens behov av transport, inte bara att eleven har en viss diagnos eller vissa generella behov. Det ska stå fullständigt klart för en person utan några särskilda medicinska kunskaper vilken typ av skolskjuts eleven behöver och varför.

Vilka typer av skolskjuts finns det?

I första hand beviljas skolskjuts med linjetrafikens bussar och pendeltåg. För detta beviljas då eleven ett läsårskort från SL som går att åka på vardagar måndag-fredag och mellan tiderna 04.30-19.00. För att åka på helger och kvällar kan kortet laddas med ett så kallat fritidstillägg hos någon av SL:s återförsäljare, vilket inte bekostas av kommunen.

Särskild upphandlad skolskjuts med beställda skolbussar eller taxi, kan användas om allmänna kommunikationer saknas, om eleven har permanenta funktionshinder som påverkar förmågan att resa med buss, om trafikförhållandena bedöms vara farliga eller när tidtabeller inte överensstämmer med skolans start och sluttider.

I undantagsfall, om inget annat alternativ finns, kan vårdnadshavare till elev som har rätt till skolskjuts, efter individuell prövning, beviljas självskjuts. Att mot ersättning köra eleven i eget fordon till och från skolan.

Får eleven skolskjuts vid växelvis boende?

Skolskjuts beviljas vid gemensam vårdnad av särboende vårdnadshavare om båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sigtuna kommun och eleven bor växelvis hos vardera vårdnadshavaren.

 • Villkoren i övrigt för skolskjuts gäller från båda adresserna (avstånd, trafiksäkerhet, funktionshinder eller särskilda skäl).

Det betyder att en elev kan ha rätt till skolskjuts från det ena hemmet men inte det andra.

Måste eleven söka skolskjuts inför varje termin eller läsår?

Har eleven redan ett giltigt beslut så behövs ingen ny ansökan göras så länge beslutet gäller om eleven har samma förutsättningar som när beslutet togs. Vid förändringar som till exempel flytt eller byte av skola måste en ny ansökan göras.

Vad gäller om en elev byter adress men vill gå kvar på sin gamla skola?

Om en elev flyttar till en adress som ligger i en annan skolas upptagningsområde men väljer att gå kvar i den gamla skolan har eleven som huvudregel inte rätt till skolskjuts. Om eleven flyttar under årskurs 9 har eleven rätt till kostnadsfri skolskjuts i form av SL-kort för att kunna slutföra skolgången på sin nuvarande skola under förutsättning att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda.

Vad gäller för elever folkbokförda i en annan kommun?

Elever som är folkbokförda i en annan kommun ansöker om skolskjuts i hemkommunen.

Får eleven skolskjuts till och från korttidshemmet?

Om eleven bor i korttidshem, efter beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller motsvarande jämställs detta boende med hemmet.

Får elever skolskjuts till PRAO och motsvarande praktik?

Elever har som huvudregel inte rätt till skolskjuts till PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller annan praktik på andra platser än skolan. En elev som har beviljats skolskjuts till skolan kan dock använda den för att ta sig till en praktikplats som ligger inom den beviljade skolskjutsens räckvidd. En elev med SL-kort kan resa med SL-trafiken till en annan plats än skolan. En elev som har skolskjuts med beställningsbuss kan välja att gå av vid någon hållplats på vägen till skolan för att ta sig till praktikplatsen. En elev som har skolskjuts med taxi kan använda denna för att ta sig en praktikplats så länge det inte innebär ökade kostnader för kommunen. Elevens vårdnadshavare ska i så fall meddela skolan om detta och förändringen av resmål ska godkännas av skolskjutsansvarige.

Får eleven skolskjuts till och från fritids?

Skolbarnomsorg (fritidshem) är en frivillig, icke-skolpliktig verksamhet efter skoldagens slut. Det finns inget som hindrar att en elev både har fritidsplats och skolskjuts men skolskjutsen organiseras endast för att passa skolans start- och sluttider och till och från skolans adress.

Elever som har permanenta funktionshinder eller andra särskilda behov kan i undantagsfall beviljas skjuts till och från skolbarnsomsorg.

Vem som ansvarar för vad?

Vårdnadshavaren

Vårdnadshavaren har alltid ansvaret för att eleven kommer till och från skolan oavsett om skolskjuts beviljas eller inte. Vårdnadshavaren ansvarar för att:

 • Ansöka om skolskjuts i tillräckligt god tid och att ansökan är komplett med eventuella intyg.
 • Följa eleven till och från busshållplatsen eller uppsamlingsplatsen för taxi om det behövs.
 • Vid avbokning av taxiresa ska taxi meddelas omgående och senast 60 min före avgångstid. Avbokas taxin på morgonen så avbokas skolskjutsen för den dagen om inget annat sägs.

Skolskjutsansvarig

Kommunens skolskjutsansvarige har det övergripande ansvaret för kommunens skolskjutsverksamhet. Skolskjutsansvarige ansvarar för att:

 • Handlägga ansökningarna, bedöma och fatta beslut om skolskjuts.
 • Verkställa besluten genom att beställa resor och färdbevis.
 • Besvara frågor och informera om skolskjuts.
 • Hantera avvikelser, klagomål och synpunkter på skolskjutsen.

Skolskjutsleverantören

 • Skolskjutsleverantören ansvarar för att organisera och genomföra den beställda skolskjutsen med buss eller taxi.
 • Informera om tider, hållplatser och särskilda ordningsregler i bussar eller taxibilar.

Skolan

 • Skolan ansvarar för att anvisa en lämplig plats för buss och taxi och vid behov möta upp och lämna eleverna vid bussen eller taxin.
 • Vidarebefordra frågor och synpunkter på skolskjutsen till skolskjutsansvarige.
 • Yttra sig i skolskjutsärenden när det behövs för att utreda elevens rätt till skolskjuts.
 • Komma in med underlag till skolskjutsansvarige för resebeställningar.

Var vänder jag mig med synpunkter eller klagomål?

Om du har synpunkter eller klagomål på skolskjutsen kan du vända dig till kommunens synpunktshantering. Det ger oss möjlighet att förbättra kvaliteten på skolskjutsverksamheten.

Lämna beröm, klagomål eller förslag

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.