Övergång mellan skolformer

Här kan du läsa om de rutiner vi har för att se till så att eleverna ska få en så bra övergång som möjligt inom och mellan skolformer. Du kan även läsa vad du behöver tänka på inför skolstart på hösten.

Två skolflickor undersöker en jordglob tillsammans

Rutinen för övergång

För att barn och elever i Sigtuna kommun ska få en så bra övergång som möjligt inom och mellan de olika skolformer finns rutiner för detta. I enlighet med skollagen (3 kapitel 12 j §) är det den skolenhet som eleven lämnar som ska ge den mottagande skolenheten uppgifter som kan vara bra att känna till om berörd elev för att underlätta övergången.

Detta gäller när en elev i förskoleklassen, grundskolan, den anpassage grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller den anpassade gymnasieskolan övergår från en skolform till en annan av de angivna skolformerna.

Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller anpassad grundskola till gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven. I Sigtuna kommun hanterar rutinen även övergångar från förskola till förskoleklass.

Vilka uppgifter ska överlämnas?

Enligt en reglering i skollagen har den avlämnande enheten skyldighet att lämna över viss information till den mottagande enheten. Viktigt att komma ihåg är att det endast är uppgifter som behövs för att underlätta elevens övergång som ska överlämnas. Det är den avlämnande enheten som ska bedöma om uppgifter behöver överlämnas och i så fall vilka uppgifter.

Exempel på uppgifter som kan behöva överlämnas:

  • uppgifter om vilka stödinsatser som eleven fått
  • åtgärdsprogram
  • uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt. Vid skolbyte under pågående läsårs kan exempelvis uppgifter om undervisningens innehåll behöva överlämnas
  • uppgifter om elevens behov av särskilda utmaningar och stimulans, till exempel särskilt begåvade elever
  • kartläggning av en nyanländ elevs kunskaper
  • uppgifter om åtgärder som vidtagits för att motverka frånvaro

Behövs samtycke för att överlämna uppgifterna?

I och med den nya bestämmelsen kan kommunala skolor lämna den informationen som behövs till såväl andra kommunala skolenheter som till fristående skolor.

På samma sätt kan fristående skolor lämna motsvarande information till kommunala skolor liksom till andra fristående skolor.

Varken sekretessen eller tystnadsplikten hindrar överlämnandet av uppgifter. Detta innebär att det inte krävs samtycke från elev eller vårdnadshavare, så länge den information som överlämnas faller inom ramen för den här aktuella bestämmelsen. Det är dock fortfarande viktigt att ha en dialog med elev och vårdnadshavare om vilken information som ska överlämnas och varför.

När samtycke från vårdnadshavare krävs

Eftersom den nya bestämmelsen inte reglerar övergången mellan förskola och förskoleklass behöver samtycke samlas in från vårdnadshavare i de fall barn byter huvudman vid övergången, exempelvis från fristående till kommunal verksamhet.

En övergång mellan kommunal förskola och kommunal förskoleklass kräver inte samtycke, eftersom övergången sker inom samma huvudman.

Att tänka på inför skolstart

Inför skolstart kan du behöva ansöka om skolskjuts, fritidsplats eller specialkost. Vad gäller? Här har vi samlat några frågor och svar med länkar till vidare information. De flesta ansökningar görs via våra e-tjänster.

När måste jag ansöka om skolskjuts?

Om ni ska ansöka om skolskjuts ska ansökan komma in senast 30 april. Kommer er ansökan inte in i tid kan skolskjuts (exempelvis SL-kort) inte kunna garanteras innan skolstart.

Mer information och e-tjänst finns här Öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för fritidshem?

Om ditt barn har en heltidsplacering på förskola idag och ska börja förskoleklass kommer ni automatiskt att tilldelas en plats på ett fritidshem på den skola där barnet får skolplacering. För barn som ska övergå från förskola till förskoleklass startar fritids vecka 31, den 29 juli 2024.

Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på fritidshemmet. Om situationen ändras kan ni ansöka om plats via e-tjänsten på kommunens hemsida.

När ni som vårdnadshavare inte längre har behov av plats i fritidshem behöver ni säga upp platsen.

Bra att veta är att det vid uppsägning är två månaders uppsägningstid.

Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad inkomst är ni skyldiga att registrera detta via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Mer information fritidshem och e-tjänst finns här Öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag om mitt barn är allergisk och behöver specialkost?

Har ditt barn en matallergi eller behöver särskild kost av medicinska skäl måste vi få veta det innan terminsstart för att kunna laga rätt mat. Du behöver ha ett läkarintyg eller be din läkare om ett utdrag ur journalen där det står vad ditt barn är allergisk emot.

Mer information om kost och ansökan hittar du här Öppnas i nytt fönster.

När börjar skolan i höst och när är det jullov?

Terminen för hösten 2024 startar måndag 19 augusti och skolavslutning är fredag 20 december.

Alla tider för terminsstart, lov- och studiedagar

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Skolportalen

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.