Modersmål

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.

Grupp av elever står leende framför sin skola

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt skolämne som erbjuds barn som har minst en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan om modersmålsundervisning från och med årskurs 1 görs bara vid ett tillfälle och gäller för elevens hela tid i grundskolan. Ansökan görs via e-tjänst.

Vem kan få undervisning i modersmålet?

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål
  • Eleven talar språket hemma och har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket.
  • Det finns en lämplig lärare för undervisningen

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och för dessa språk gäller särskilda regler. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Hur anordnas undervisningen?

I Sigtuna kommun erbjuds elever årskurs 1-9 att delta i undervisningen som sker utanför ordinarie skoltid. Från årskurs 4 erbjuds alltid undervisning i grupp och den kan vara på en annan skola. Elever i årskurserna 1-3 erbjuds undervisning på den egna skolan om så är möjligt.

Modersmål är ett frivilligt ämne men när man valt att börja på modersmålsundervisning är deltagande obligatoriskt. Inskrivning av eleven görs i samband med läsårsstarten i augusti. Ingen inskrivning sker under pågående läsår. Undantag från denna regel görs för nyanlända elever och nyinflyttade elever, som börjat på modersmålsundervisning i annan kommun.

Varför är det viktigt att läsa modersmål?

Att bevara och utveckla sitt modersmål är av största vikt för lärande av andra språk, lärande i andra ämnen och för flerspråkiga elevers identitetsutveckling. Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla. Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna uppnår aktiv tvåspråkighet och ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisning?

Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren säga upp modersmålet. Uppsägning/avslut sker via e-tjänst.

Vad är studiehandledning?

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt med svenska för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Genom studiehandledningen får eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika ämnen, samtidigt som denne lär sig svenska. Det är modersmålsläraren som ger studiehandledning. Skolan tilldelas resurser för studiehandledning via Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun.

Om Mångkulturella enheten i Sigtuna kommun

Mångkulturella enhetens uppdrag omfattar huvudsakligen

  • Modersmålsundervisning i grundskolan
  • Studiehandledning på modersmålet
  • Anvisningar för mottagning och undervisning av nyanlända barn

Enheten erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 1 till 9. Verksamheten omfattar 1500 elever som läser ämnet modersmål och cirka 500 elever som får studiehandledning. Vi har ett 60-tal lärare som undervisar i över 40 olika språk.

Från och med läsåret 2019/2020 görs ansökan till modersmålsundervisningen för årskurs 1 till 9. Om du som vårdnadshavare redan har ansökt om modersmålsstöd i förskoleklass inför höstterminen 2019, kommer din ansökan att registreras på Mångkulturella enheten. Modersmålsundervisning kommer att erbjudas från och med årskurs 1.

Kontakt

Om du har frågor om modersmålsundervisningen kan du vända dig till Mångkulturella enhetens administration via Sigtuna kommuns Kontaktcenter.