Barn- och elevhälsa och särskilt stöd

Om våra barn och elever mår bra underlättar det inlärning och utveckling i förskolan och underlättar för elever att prestera bra i skolan. Barn- och elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att skapa en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. På alla förskolor och skolor finns det stöd från elevhälsan att få. I barn- och elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Alla som arbetar inom barn- och elevhälsan har tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.