Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt

Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Om skolan har:

 • Utarbetat tillgängliga lärmiljöer med stödjande klassrumsklimat
 • Planerat undervisningen utifrån elevers skilda förutsättningar
 • Använt varierade arbetssätt i undervisningen
 • Erbjudit elever olika sätt att ta till sig och visa kunskaper
 • Samarbetat med elev och vårdnadshavare
 • Sökt stöd från kollegor och elevhälsa för att finna vägar att möta elevens behov och det ändå inte räcker, kan det bli aktuellt med andra stödinsatser.

(Källa: Sigtuna kommuns grundpaket)

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Extra anpassningar dokumenteras i elevens skriftliga enskilda utvecklingsplan i de årskurser det finns en sådan.

Några exempel på extra anpassningar:

 • ett särskilt schema över skoldagen
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • extra tydliga instruktioner
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • digital teknik med anpassade programvaror
 • anpassade läromedel
 • någon extra utrustning
 • extra färdighetsträning
 • enstaka specialpedagogiska insatser

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar till skillnad om stöd i form av extra anpassningar. Insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i åtgärdsprogram.

Några exempel på särskilt stöd:

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
 • studiehandledning på modersmålet

Särskilt stöd och åtgärdsprogram går att överklaga

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor beslut om ett åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn fatta beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år och av elevens vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram beskriver det särskilda stöd som en elev får. Det ska alltså inte ta upp eventuella diagnoser som eleven fått. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisning.

Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd

Skolan ska samverka med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. De kan och vill ofta bidra med viktiga bitar i det pussel som ska läggas.

Skolan behöver vårdnadshavarnas medgivande om läkare eller psykolog gör bedömningar i samband med utredningen. Däremot behövs inget medgivande när skolan gör den pedagogiska bedömningen. Om vårdnadshavare skulle ha invändningar mot de insatser skolan gör för att hjälpa en elev att nå kunskapskraven kan de överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.

(Källa Skolverket)

Särskilda insatser

Elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller elever med olika inlärningshinder kan behöva särskilda insatser. Elevhälsan kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är elevhälsan en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan.

I elevhälsans uppdrag ingår också:

 • Hälsorådgivning.
 • Enklare sjukvårdsinsatser.
 • Telefonrådgivning.
 • Hjälp till hänvisning till övrig sjukvård.
 • Bevakning av elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv.
 • Samarbete med övriga medlemmar i elevhälsoteamet och skolpersonalen.
 • Medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet.
Trött pojke som sitter i klassrum

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.