Avgifter och regler

Här får du information om vilka avgifter som gäller för förskolan och vad du ska betala.

Barnomsorgsavgift

Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola/pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm tid beror bland annat på hur mycket du har i bruttoinkomst, (inkomst före skatt) och barnets omsorgstid.

Kommunen tillämpar inkomstrelaterad taxa reglerad av Skolverket. Det betyder att barnomsorgsavgiften har en maxavgift per barn. Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett barn i kommunal eller fristående verksamhet.

Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola.
Då görs avdrag med 25 procent på avgiften.
Du kan också välja att ditt barn går i den allmänna förskolan 15 timmar i veckan under perioden september- maj. Då är det avgiftsfritt. Med detta alternativ får barnet inte gå på förskolan när grundskolan har lov.

Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 382.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om avgifter och taxa

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

 • Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) så som inkomster och ersättningar.
 • Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. Med makar ska jämställas par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.
 • Avdrag från inkomst beviljas för underhållsstöd som betalas enligt dom eller avtal.
 • Egna företagare ska kunna intyga sin inkomst med taxeringsbeslut för föregående år, eller med underlag för preliminär inkomst för innevarande år.

Vid beslut av avgift för egna företagare sker en preliminär debitering, och en eventuell justering av avgiften görs vid årets slut.

Vilka inkomster/ersättningar är inte avgiftsgrundande?

I den avgiftsgrundande inkomsten medräknas inte:

 • Allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiestöd som inte är skattepliktigt
 • Statligt bostadstillägg
 • Handikappersättning från försäkringskassan
 • Försörjningsstöd
 • Underhållsstöd

Hur anmäler jag mina inkomstuppgifter?

Du anmäler din inkomst via e-tjänsten förskola/fritidshem/skolbyte, genom att logga in på din sida med e-legitimation, mobilt BankID.

Vad ska jag göra om min inkomst ändras?

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela aktuell/förändrad inkomst.
Kommunen gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra myndigheter.

Hur kontrolleras lämnade inkomstuppgifter?

Kommunen gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter hos andra myndigheter.
Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att begära arbetsgivarintyg med löneuppgift.

Vad händer om jag lämnat felaktiga inkomstuppgifter?

 • Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst är lägre än den verkliga, sker ny avgiftsberäkning. Den nya avgiften debiteras i efterskott från förändringstillfället.
 • Återbetalning av för högt debiterad avgift medges om vårdnadshavare kan styrka att inkomsterna varit lägre än de som uppgivits.

Vad händer om jag betalat för hög avgift?

Återbetalning av för högt uttagen avgift medges om vårdnadshavare kan styrka att inkomsterna varit lägre än de som uppgivits.
Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst är lägre än den verkliga, sker ny avgiftsberäkning och den nya avgiften enligt rättelse sker på nästa faktura.

Avgiftens storlek

Barn 1 är alltid det yngsta placerade barnet, barn 2 det näst yngsta och så vidare. På inkomster upp till 56 250 kronor debiteras en bestämd procentsats av hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från 56 250 kronor debiteras ett bestämt belopp. Från barn 4 debiteras ingen avgift.

Bruttoinkomst per månad

Vid en inkomst på upp till 56 250 kronor per månad räknas avgiften ut enligt en procentsats:
Barn 1: 3,0 % av lönen

Barn 2:  2,0 % av lönen

Barn 3: 1,0 % av lönen

Vid en inkomst över 56 250 kronor per månad är avgiften för:

Barn 1: 1 688 kronor

Barn 2: 1 125 kronor

Barn 3: 563 kronor

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år, reduceras den bestämda avgiften med motsvarande 15 timmar av förskolans 60 tillgängliga timmar per vecka.

Reduktionen gäller barn som omfattas av den allmänna förskolan och blir 15/60 = 25 procent under perioden 1 september – 31 maj.

Hur många månader betalar jag avgift?

Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas under 12 månader per år.

Hur betalar jag min avgift?

Möjligheten finns att betala avgiften via e-faktura.
Mer information om hur du ansöker om e-faktura.

Avgiften kan också betalas via autogiro, blankett finns att få på kommunhuset.

Avgift betalas till den kommun där barnet är folkbokfört.

Vad händer om jag missar att betala en faktura?

Påminnelse om obetald räkning skickas inte ut. Vid obetald räkning skickas ett inkassokrav ut 10 dagar efter förfallodag.

Måste jag betala avgift när barnet är sjuk eller ledig?

Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas 12 månader per år. Inga avdrag sker om barnet är sjuk eller ledig.

Om jag upplever att avgiften är fel på fakturan, hur gör jag då?

Kontrollera bruttoinkomsten via e-tjänsten förskola och fritidshem, som är registrerad på Min sida - Mina uppgifer. Avgiften grundas på den inkomst som finns registrerad.

Jag har timanställning eller annan anställning med olika inkomst varje månad, hur gör jag då?

Du kan räkna ut ett snitt och anmäla detta som din bruttoinkomst eller göra ändringen i e-tjänsten.

Vid separation, vem ska betala barnomsorgsfakturan om barnet/barnen bor växelvis hos båda föräldrarna?

Fakturan utgår till det hushåll där barnet är folkbokfört.

Sommarjourförskola

Kommunen tillämpar sommarjourförskola för de kommunala förskolorna under veckorna 28-31 på sommaren. De barn vars vårdnadshavare behöver omsorg under dessa veckor kommer erbjudas sommarjourförskola.
Verksamheten är till för vårdnadshavare som arbetar eller studerar under sommaren.

Räkna ut din avgift

Nedan kan du räkna ut vad du kommer få betala i barnomsorgsavgift.

Ditt barn har rätt till allmän förskola om barnet är 3-5 år, med reducerad avgift under september-maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift. Beräkningen nedan visar endast den reducerade avgiften.

I beräkna avgift så är inte maxtaxan ännu uppdaterad för år 2024.

Se vad som gäller vid beräkning av avgiften

Om ditt barn 3-5 år vistas upp till 15 timmar per vecka kan du välja att följa grundskolans läsårstider. Vistelsen är då avgiftsfri och ditt barn är hemma under loven.

Om ditt barn är 1 - 3 år och du gör beräkningen innan september de år barnet fyller 3 år, ska du välja "Förskola 1-2 år".

Om ditt barn är 3 - 5 år och du gör beräkningen i september eller senare ska du välja "Förskola 3-5 år".

Nytt från 1 juli 2018: Ditt barn har rätt till allmän förskola om barnet är 3-5 år, med reducerad avgift under september - maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

Maxtaxan höjs från 1 januari 2024 till inkomsttaket 56 250 kronor per månad.

I beräkna avgift så är inte maxtaxan ännu uppdaterad för år 2024.

Hushållets barn mellan 0-12

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.