Placering i förskola

Här finns information om vad som gäller vid placering i förskola.

När har mitt barn rätt till en plats i förskola/pedagogisk omsorg?

Från ett års ålder

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds till barn från ett års ålder om:

  • vårdnadshavare arbetar eller studerar (3 kapitel 5 § skollagen)
  • barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt (3 kapitel 5 § skollagen)
  • vårdnadshavare är föräldralediga för annat barn (3 kapitel 6 § skollagen)
  • vårdnadshavare är arbetslösa och aktivt arbetssökande (3 kapitel 6 § skollagen)
  • barnet behöver särskilt stöd (3 kapitel 7 § skollagen)
  • vårdnadshavare är sjukskrivna eller får sjukersättning.

Från tre års ålder

Barn erbjuds plats i allmän förskola från september det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten är avgiftsfri från september till och med maj och omfattar 525 timmar per år, vilket innebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola erbjuds inte under skolans lov- och studiedagar dagar samt under förskolans studiedagar.

De 15 timmarna fördelas på 5 dagar, 3 timmar per dag inom tidsramen 8.00-14.00. Beslut om förändringar i fördelningen av de 15 timmarna fattas av respektive rektor på förskolan.

Om ditt barn vistas på förskolan mer än 15 timmar per vecka betalar du avgift. Under september till maj görs avdrag på avgiften med 25 procent, men inte under juni, juli och augusti.

Vanliga frågor och svar om ansökan för placering i förskola/pedagogisk omsorg

Hur ansöker jag om plats i förskola/pedagogisk omsorg?

Du ansöker om plats via e-tjänsten. Ställ gärna ditt barn i kö så fort som möjligt eftersom det datum som anmälan registrerats hos kommunen räknas som ködatum. Syskon till barn som redan har en plats i förskolan har förtur till samma förskola.

På e-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov.

Behövs båda vårdnadshavarnas godkännande för placering?

Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att det krävs godkännande av båda vårdnadshavarna.

Om båda vårdnadshavarna bor inom kommunen och är oense om en placering, erbjuds inte barnet en plats förrän vårdnadshavarna är överens.

Om en av vårdnadshavarna bor utanför kommunen och inte godkänner eller svarar på ett placeringserbjudande, utgår kommunen från barnets folkbokföringsadress och beviljar en placering.

När har jag rätt att få en plats?

Barn erbjuds plats i förskoleverksamhet tidigast från ett års ålder.

Vid ansökan om förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en garantitid till att få en plats inom fyra månader.

Vilka regler gäller vid placering?

När en plats till sökt förskola blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioritetsordning:

  • förtur enligt skollagen beslutad av Barn- och ungdomsförvaltningen
  • syskonförtur
  • ansökningsdatum

Kan jag stå kvar i kö om jag inte får en av de önskade förskolorna/pedagogisk omsorg?

Får ditt barn en plats på en förskola som du inte valt, kan du tacka ja till platsen men samtidigt stå kvar i kön till det/de tidigare valda alternativet/alternativen. Vid avböjt erbjudande till förskola som inte varit ett val är köplatsen kvar till valda alternativ. När barnet har fått placering på sitt förstahandsval stängs ansökan och barnet är inte längre kvar i kön.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar ja till en förskoleplats?

Ja, men inte om du fått ert förstahandsalternativ.

Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en förskoleplats?

Ja, men när du har fått ditt förstahandsval kan du endast tacka nej med framflyttat önskat startdatum.

Kan jag ändra valet av förskolor/pedagogisk omsorg vi har önskat?

Det går bra att ändra valda alternativ och önskat startdatum i ansökan innan du fått erbjudande och utan att ködatumet ändras.

Störst chans att få en plats på önskad förskola är i augusti. Det finns dock inga garantier för att sökande får plats på den eller de förskolor som är valda alternativ.

När har mitt barn rätt till omsorg om jag förvärvsarbetar eller studerar?

Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid. Vårdnadshavare ska ange barnets vistelsetimmar i e-tjänsten. Schema över barnets vistelsetider ska läggas in i Tempus och ska uppdateras vid förändringar. Barnets schema ska stämma överens med angivna vistelsetimmar i e-tjänsten. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka vårdnadshavares arbetstider/studietider.

Får barn vara i verksamheten vid ledighet och semester?

Har vårdnadshavare semester eller schemalagd ledighet är grundprincipen att barnet inte har behov av omsorg och barnet deltar under denna period inte i verksamheten. Finns behov av omsorg, kan det behöva styrkas med intyg.

Om vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet som går i verksamheten har barnet inte rätt till omsorg.

Vad händer med platsen om jag blir arbetssökande eller föräldraledig?

Barn som har förskoleplats har rätt att använda platsen med samma omsorgstid i två månader efter att vårdnadshavare blivit arbetssökande och efter yngre barns födelse.

Hur många timmar omsorg har barnet rätt till om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Barn till föräldralediga i Sigtuna kommun har rätt till en förskoleplats som omfattar 20 timmar per vecka. Detta gäller från och med 1 juli 2018.

Hur har vi rätt att fördela de 20 timmarna?

De 20 timmarna för arbetssökande och föräldralediga fördelas på 5 dagar, minst 3 timmar per dag inom tidsramen 8.00-14.00. Beslut om förändringar i fördelningen av de 20 timmarna fattas av respektive rektor.

Beslut om eventuell omsorg utöver de 20 berättigade timmarna fattas av barn- och ungdomsförvaltningen.

Vilka öppettider har förskola/pedagogisk omsorg?

Kommunala och fristående förskolor har öppet 06.30-18.30 om behov finns.

När kan förskola/pedagogisk omsorg ha avvikande öppettider?

Förskola/pedagogisk omsorg har stängt under ett fåtal studiedagar per läsår. Förskola/pedagogisk omsorg har möjlighet att stänga tidigare en dag i månaden för planering, dock tidigast från klockan 16. Vårdnadshavare ska informeras minst två månader innan avvikande öppettider/studiedag.

Vid avvikande öppettider/studiedag ska alternativ omsorg erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av det. Behovet ska meddelas till verksamheten senast två veckor innan. Vid avvikelser från öppettider/studiedagar har verksamheterna möjlighet att samverka. Detta innebär att barn kan få vistas på annan enhet vid dessa tillfällen.

Hur ansöker jag om plats i förskola/fritids?

Du ansöker om plats på sidan Ansök om eller säg upp plats, eller klicka på e-tjänsten högst upp på denna sida.

Hur gör jag för att byta förskola?

Du ansöker om byte av förskola på sidan Ansök om eller säg upp plats, eller klicka på e-tjänsten högst upp på denna sida.

Hur lång tid tar det innan jag får en plats på förskolan?

Så fort plats kan erbjudas. Garantitiden är 4 månader till en plats i Sigtuna kommun. Vid byte av förskola gäller inte garantitiden, utan byte sker om det finns plats.

Hur gör jag för att ändra tiden på förskolan när jag börjar arbeta, studera eller får praktik?

Du ansöker om ändrad omsorgstid samt ändrar din inkomst på sidan Ansök om eller säg upp plats eller klicka på e-tjänsten högst upp på denna sida.
Om du har ditt barn på en fristående förskola kan du inte ändra omsorgstid via e-tjänsten utan behöver kontakta ansvarig verksamhetshandläggare via kontaktcenter.

Hur säger jag upp platsen på förskolan/fritids?

Uppsägning av plats på förskolan/fritids gör du på sidan Ansök om eller säg upp plats, eller klicka på e-tjänsten högst upp på denna sida. Det är två månaders uppsägningstid från det datum du gör uppsägningen via e-tjänsten.
Om du har ditt barn på en fristående förskola så behöver du kontakta ansvarig verksamhetshandläggare via kontaktcenter för att säga upp din plats.

Måste jag säga upp platsen på förskolan om jag byter förskola?

Om ni byter från en kommunal förskola till en annan kommunal behöver du inte säga upp platsen. Byter du från en fristående förskola till en kommunal måste du säga upp platsen och den fristående förskolan kan svara på hur lång uppsägningstid det är hos dem.

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?

Två månader efter syskons födelse får det äldre syskonet gå 20 timmar per vecka i förskolan. För barn på fritids avslutas platsen två månader efter syskons födelse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.