Förskolan Lusen

Förskolan Lusen är en Reggio Emilia inspirerad förskola och friskola, inriktad på språk, lek och rörelse samt skapande verksamhet.

 

På förskolan Lusen får barnen möjligheten till att utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Förskolan Lusen kommer att planeras ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Förskolan Lusens värdegrund bygger på respekt för alla och envar, en genomgående tolerant människosyn som ska genomsyra allt. ”Så som man själv vill bli behandlad ska man också behandla andra”. Detta kommer alla anställda på förskolan Lusen att arbeta utefter, från föräldrar och pedagoger till barn. Vidare ska denna värdegrund bygga på en tolerans för andras olikheter och se dessa som en tillgång. Detta innebär en förståelse för andra och deras perspektiv. Därav är en tydlig värdegrund väldigt viktig, så att alla kan ta den till sig. Vad gäller tydlighet ska även detta som begrepp ingå i värdegrunden. Detta innebär att vi pedagoger kommer att arbeta med tydlighet och tydliga gränser:

1. Hur vi beter oss mot varandra
2. Hur vi bemöter varandra och ser varandra
3. Att alla får chansen att bli förstådda.

Först när dessa ramar finns uppstår en trygghet hos alla och det är utifrån detta som lek, utforskande och lärande kan utvecklas. Denna trygghet ger även utrymme för pedagoger att se, höra och bekräfta alla barn, men också en förståelse hos alla inom verksamheten att en del barn behöver denna bekräftelse mer än andra.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


info@forskolanlusen.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation